Tlačová správa: Pandémia zhoršuje duševné zdravie detí a mladých – približuje to nový prieskum

Bratislava, 19. októbra 2021 – V čase silnejúcej tretej vlny pandémie boli zverejnené výsledky prieskumnej štúdie realizovanej medzi deťmi, mladými ľuďmi a profesionálmi, ktorí s nimi pracujú. Jej zámerom je lepšie spoznať dopady lockdownu a dištančného vzdelávania počas prvej polovice roka na životy najmladších generácií na Slovensku. Jedinečné dáta, ktoré získala Nadácia pre deti Slovenska s podporou poisťovne KOOPERATIVA, predstavujú nielen sondu do aktuálneho stavu, ale zároveň podnecujú verejnú diskusiu s cieľom riešiť aj naďalej pálčivú situáciu.

Ako sa podpisuje pandémia na psychickom zdraví a duševnej pohode detí a mladých ľudí? Akým výzvam je treba počas ďalšieho boja s týmto fenoménom v záujme ich ochrany venovať najviac pozornosti? Odpovede ponúka prieskumná štúdia realizovaná v skupine takmer 800 žiakov základných a stredných škôl, ale aj ich učiteľov, rodičov a ďalších dospelých, ktorí sa im venujú. Dáta boli zozbierané formou dotazníkov a fokusových skupín v období od 1. júna do 15. júla.

Výsledky prieskumnej štúdie ako aj celú tlačovú konferenciu z utorka 19. októbra si môžete pozrieť aj online TU.

Deti cítia pokles sebavedomia a problémy s komunikáciou

Prieskum ukazuje, že počas druhej vlny pandémie u detí pribudli úzkostné stavy, mnohé začali pociťovať strach zo zhoršenia finančnej situácie rodiny a zažili aj pretrhnutie kontaktov so svojimi rovesníkmi.

Deti a mladí ľudia vnímali, že prestali byť napĺňané ich základné potreby komunikácie, socializácie, sebarealizácie či pohybu a možností športovať. Negatívne vnímali aj to, že sa nemohli učiť štandardne v škole, chýbal im osobný kontakt nielen so spolužiakmi ale aj učiteľmi. Žiaci a študenti mali pocit, že niektorí učitelia podcenili svoju prípravu na online vyučovanie, či im dokonca nedôverovali počas testov. Tieto faktory ako aj množstvo projektov v izolácii bez možnosti konzultácie s pedagógmi považovali za veľmi stresujúce. Navyše sa čoraz viac potýkali so samotou, depresiou či frustráciou. K zhoršenému psychickému stavu a poklesu sebavedomia prispeli aj rôzne fyziologické zmeny, napríklad zvýšenie hmotnosti či zhoršenie kondície,“ vymenúva dopady lockdownu a dištančného vzdelávania Aneta Chlebničanová, expertka Nadácie pre deti Slovenska, ktorá sa podieľala na príprave prieskumnej štúdie Život detí a mladých ľudí v čase pandémie a jeho dopady. Tá bola realizovaná z iniciatívy Nadačného fondu Deti v bezpečí, za ktorým stojí už 7 rokov poisťovňa KOOPERATIVA.

Cieľom prieskumu bolo zistiť aj pohľad dospelých, ktorí s deťmi a mladými pracujú. „Tí uvádzajú, že žiaci a študenti mali po návrate do škôl pred začiatkom leta výrazne zhoršené komunikačné zručnosti, niektorí študenti boli verbálne agresívnejší. Napriek tomu cítili, že mladí ľudia chceli byť vypočutí, keď im školskými aktivitami zabezpečili dostatok intímnosti,“ uvádza Aneta Chlebničanová a pokračuje: „Podľa dospelých si mladí ľudia odvykli od rituálov, pravidelných návštev, aktivít. Znížila sa ich zapojenosť, aktívny prístup do projektov a dobrovoľníckych programov mladých.“

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne a správkyňa Nadácie KOOPERATIVA, Andrea Cox, riaditeľka organizácie DigiQ, Aneta Chlebničanová, expertka na vzdelávanie z Nadácie pre deti Slovenska a Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska

Je treba prejaviť uznanie a vzájomne sa rozprávať

Vo výstupoch prieskumu, na ktorom sa okrem expertov z Nadácie pre deti Slovenska podieľali aj sociológovia z praxe, je nezanedbateľný rozdiel vnímania situácie a potrieb zo strany detí a mladých ľudí v porovnaní s dospelými. Zástupcovia mladších generácií hovorili z osobného pohľadu, bez hľadania vinníkov za javy spôsobené pandémiou. Pedagógovia a rodičia mali tendenciu pomenovávať problémy, hovoriť o slabej motivácii mladých ľudí, ich lenivosti, nedostatočnej pozornosti a nezáujme komunikovať.

Prieskumnú sondu, aká doteraz na Slovensku chýbala, sme sa podujali zrealizovať preto, aby sme dokázali ešte adresnejšie nasmerovať našu pomoc v praxi,“ hovorí správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo a približuje, aké odporúčania z nej pre profesionálov pracujúcich v prospech detí vyplývajú: „Deti a mladí ľudia chcú v škole a v rodine cítiť prijatie – aby boli pre nich dospelí aj v tomto vypätom období konzistentnými partnermi. Spoločne potrebujeme pracovať na tom, aby deti a mladí cítili, že nám záleží nielen na ich fyzickom ale aj duševnom zdraví, že ich prijímame v ich individualite, úprimne ich počúvame a prejavujeme im rešpekt, empatiu a uznanie vo všetkých oblastiach ich života.“

Konkrétnou odpoveďou na zistenia prieskumu bolo aj nastavenie podpory z aktuálneho grantového programu, ktorý vyhlásil v septembri Nadačný fond Deti v bezpečí. „Vďaka poisťovni KOOPERATIVA, s ktorou nás spája sedem rokov vydareného partnerstva s cieľom zvyšovať bezpečnosť detí a mladých ľudí na Slovensku, podporíme opäť viacero iniciatív a aktivít pedagogicko-psychologických či komunitných centier, inkluzívnych tímov v rámci škôl a mimovládnych organizácií spolupracujúcich so školami. Na realizáciu projektov prispievajúcich k zvyšovaniu psychickej pohody a zdravia detí a mladých, k lepšiemu zvládaniu krízových situácie a posilňovaniu vlastnej identity, je pripravený grantový balík vo výške 44-tisíc eur,“ dopĺňa Ondrej Gallo.

Už viac ako 580-tisíc eur na 250 projektov

Nadácia pre deti Slovenska spravuje Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA od roku 2015. Práve spojenie týchto dvoch partnerov dalo vzniknúť myšlienke realizovať grantové programy určené pre organizácie vytvárajúce bezpečné prostredie pre deti a mladých v rodinách, školách či komunitách. „Sme úprimne hrdí na úžasné výsledky, ktoré sa nám podarilo doteraz dosiahnuť naprieč celým Slovenskom. Zlepšiť podmienky na fyzický a duševný rozvoj detí a mladých ľudí pomohlo v priebehu ostatných rokov až 250 projektov v teréne, medzi ktoré putovala naša finančná podpora vo výške viac ako 580-tisíc eur,“ hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

KOOPERATIVA sa prirodzene posúva a zakladá vlastnú nadáciu

Prieskumná štúdia aj ďalšie monitorovanie potrieb spoločnosti v ostatnom období poukázali na narastajúce trendy, kde sa chcú v Kooperative odteraz angažovať ešte komplexnejšie, efektívnejšie a s výraznejším dopadom. Jedna z najväčších poisťovní na Slovensku sa preto rozhodla pre ďalší krok, ktorý sa stáva významným míľnikom v jej histórii. „Chceme, aby bol náš vývoj a ďalší posun prirodzený. Pozreli sme sa na to, čo svet okolo nás potrebuje, zúročili naše dlhoročné skúsenosti a rozhodli sme sa založiť vlastnú Nadáciu KOOPERATIVA,“ približuje Vladimír Bakeš.

KOOPERATIVA svojou novovzniknutou nadáciou pokračuje aj naďalej v plnení poslania zvyšovať kvalitu života predovšetkým detí a mladých ľudí na Slovensku a chrániť ich pred nástrahami súčasnej doby. Na tomto princípe funguje jeden z troch nových pilierov nadačnej práce – podpora vzdelávacích aktivít. Našou aktuálnou prioritou sa stáva téma získavania digitálneho občianstva. V spolupráci s naším ďalším partnerom, organizáciou DigiQ, chceme mladých ľudí viesť k tomu, aby získavali nadhľad v online priestore a dokázali správne vyhodnocovať obsah, ktorý vidia. S cieľom podnecovať bezpečné a zodpovedné správanie vo virtuálnom svete sme už rozbehli sériu offline aj online workshopov na školách po celom Slovensku,“ uvádza správkyňa Nadácie KOOPERATIVA a hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Druhou významnou oblasťou angažovania sa novej nadácie sa stáva ochrana životného prostredia a podpora udržateľnosti, kde KOOPERATIVA vsádza aktuálne na zapájanie svojich zamestnancov do komunitných aktivít v prospech zelenšieho a zdravšieho sveta. Trojicu pilierov Nadácie KOOPERATIVA dopĺňa podpora iniciatív zacielených na sociálnu pomoc.

Bližšie informácie o už začatej činnosti novej Nadácie KOOPERATIVA a zmysluplných témach, ktoré pomáha riešiť, nájdete na stránke https://nadacia.kooperativa.sk.