Tlačová správa: V Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a v Poltári ideme budovať stratégiu na podporu inkluzívneho vzdelávania

Na úspechy dnes už štvorročného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách – Škola inkluzionistov, nadväzujeme ďalším, oveľa väčším projektom. Zatiaľ čo projekt Škola inkluzionistov má čisto vzdelávací charakter na základných školách, projektom Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania sa chceme, už na úrovni konkrétnych samospráv, zamerať na vytvorenie stratégií na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania celkovo. Do strategického plánovania budeme preto zapájať širší okruh aktérov – zriaďovateľov, základné, materské aj umelecké školy, či širšiu komunitu okolo škôl, rodičov a mimovládne organizácie. Projekt potrvá do roku 2023.

„V projekte budeme na strategickom plánovaní inkluzívneho vzdelávania pracovať s troma samosprávami – Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár. Práve v týchto dňoch začíname s prvou aktivitou tohto projektu, s auditom verejných politík daných troch samospráv. Potom budeme mať skutočnú predstavu o tom, aké výzvy nás v každej jednej z nich čakajú,“ vysvetľuje manažérka oboch projektov Kristína Zelná.

So všetkými vyššie spomínanými aktérmi sa budeme pri strategickom plánovaní stretávať vo focusových skupinách, neskôr, na základe skúseností s týmito troma samosprávami, vytvoríme v podobe publikácie návod na tvorbu stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania pre ďalších nadšených zriaďovateľov na Slovensku.

Pre inklúziu je dôležitý každý aktér

 „Zriaďovatelia môžu školy, ktoré v rámci mesta pôsobia, významne podporiť na ich ceste k inklúzii, vytvoriť im materiálne zázemie, podporiť fungovanie inkluzívnych tímov a ich personálne zloženie, či zabezpečiť spoluprácu viacerých škôl pôsobiacich v rámci jednej komunity,“ hovorí Zelná.

Okrem zriaďovateľov však môžu v rámci samosprávy a jej škôl významne prispieť k rozvoju inkluzívneho vzdelávania ďalší aktéri – rodičia a mimovládne organizácie. Tí sa venujú deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, špecifickými potrebami, alebo zo sociálne vylúčených komunít. Dôležité sú aj organizácie, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí voľnočasové aktivity. Kľúčových aktérov inkluzívneho vzdelávania, teda základné, umelecké a materské školy, podporíme v tomto procese aj workshopmi o výhodách a prínosoch inkluzívneho vzdelávania. Našim cieľom je školy vzájomne prepájať a sieťovať.  

Projekt ‘Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Archív Nadácie pre deti Slovenska, projekt: Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov: Od jednotlivcov k tímom, od základných škôl k samosprávam

Vznik a rozvoj projektu Škola inkluzionistov podporili od roku 2017 trikrát po sebe hostia dobročinného Plesu v opere a spoločnosť Orange Slovensko. Prvé tri ročníky sme sa v rámci projektu usilovali sprostredkovať vďaka vzdelávaciemu programu najmä 60 účastníkom-jednotlivcom zo základných škôl z celého Slovenska zaujímavé a účinné nástroje, ktoré potom implementovali, pomocou našich konzultantov, na svojom pôsobisku v školách. Sami sa stali nositeľmi myšlienky inklúzie. Práve beží, aj napriek pandémii ochorenia Covid-19, už štvrtý ročník projektu Škola inkluzionistov s ďalšími desiatimi školami. Je trochu iný, ako jeho predošlé ročníky.

„Pri reflexii minulých ročníkov sme si museli priznať, že táto téma je tak komplexná, že na jedného človeka – účastníka projektu – je to priveľké sústo a na to, aby sa myšlienka inklúzie skutočne na škole udomácnila, skrátka potrebujeme zapojiť väčšiu časť komunity školy. Ako ideálne prostredie na „pestovanie“ inkluzívnych opatrení sa nám javia práve školské podporné tímy… Preto chceme hovoriť s nimi, spoznať, ako cestu k inklúzii vidia oni. A skúsenosti nám zatiaľ ukazujú, že dokážu úžasne pomenovať prínos a príležitosti, ako aj riziká a prekážky na tejto ceste…“ povedala v rozhovore o projekte Škola inkluzionistov Lucia Kubíny, špeciálna pedagogička a jedna z lektoriek tohto projektu.

Archív Nadácie pre deti Slovenska, projekt: Škola inkluzionistov

Okrem toho sme vzdelávanie v školách prispôsobili preferenciám školských tímov, uvedomili sme si tiež, že úspech kvalitne nastavených opatrení často stojí či padá na prístupe vedenia škôl k tejto téme. Preto sa počas štvrtého ročníka projektu Škola inkluzionistov zameriavame aj na zástupcov vedenia škôl.

Pri realizácii oboch projektov je pre nás dôležité, aby všetci aktéri kvalitného vzdelávania dokázali pre myšlienku inklúzie horieť a pritom nevyhorieť.   

Celý rozhovor o tom, ako sa projekt Škola inkluzionistov od svojho vzniku zmenil, nájdete tu: https://ktochyba.sk/skola/rozhovor-lucia-kubiny-ako-sa-zmenila-skola-inkluzionistov