Učitelia pre 21. storočie: Do regionálneho centra v Banskej Bystrici hľadáme desať mentorov

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme sa v Nadácii pre deti Slovenska úspešne uchádzali o vytvorenie regionálneho centra podpory učiteľov v regióne Banská Bystrica a Brezno. Úlohou tohto centra je podať prostredníctvom pôsobenia mentorov, vzdelávacích aktivít a sieťovania aktérov vo vzdelávaní pomocnú ruku pri presadzovaní zmien školského systému, nových vzdelávacích politík a štandardov.

Od 1. septembra 2022 v ňom bude pôsobiť desať mentorov – desať našich budúcich kolegov, ktorých práve hľadáme. Dôležité je, že mentori by mali pochádzať zo škôl a inštitúcii z regiónu Banská Bystrica a Brezno.

 • Ak sa chcete stať mentorom takéhoto regionálneho centra a našim kolegom, prihláste sa prostredníctvom formulára TU. Žiadosti prijímame do 30. septembra 2022.
 • Viac informácií o úlohách a fungovaní Regionálnych centier podpory nájdete TU.

Pracovná náplň, kritéria a podmienky práce mentora 

Hlavné pracovné činnosti mentora budú

 • poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým (PZ) a odborným zamestnancom (OZ) v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),
 • zúčastňovať sa vyučovacích hodín pedagogických aj odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovať im spätnú väzbu o ich edukačných postupoch,
 • pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti pedagogických aj odborných zamestnancov v stanovených oblastiach formou workshopov, facilitácie učiacich sa skupín, organizácie prednášok, diskusií a ďalších aktivít,
 • monitorovať potreby pedagogických zamestnancov a vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) škôl v regióne,
 • plniť administratívne úlohy spojené s pracovnou pozíciou mentora,  
 • budovať partnerstvá v regióne a organizovať sieťovacie stretnutia s riaditeľmi škôl, so zriaďovateľmi alebo ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania,
 • zaujímať sa aj o vlastné vzdelávanie a prácu na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach ako sú mentoring, tvorba vzdelávacieho programu, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma, personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania, digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora

 • 50 % úväzku (2,5 dňa – 18,7 hodín týždenne)

Platové podmienky mentora

750 € brutto (50 % úväzku)

Platové podmienky však môžu byť navýšené v závislosti od kvalifikácie, dĺžky praxe a skúseností záujemcov o pozíciu mentora.

Miesto výkonu práce mentora

 • región Banská Bystrica a Brezno

Formálne kritéria a obsahové kritéria záujemcov na pozíciu mentora

Najmenej 75 % z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí

 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.

Najviac 25 % z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí

 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov.

Výhodou, nie však podmienkou, je atestácia pedagogického zamestnanca I. alebo II. stupňa. Druhou výhodou, nie však podmienkou, je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručností.

Osobnostné predpoklady a zručnosti, ktoré by mal mentor mať

 • skúsenosti z oblasti mentoringu
 • organizačné a administratívne zručnosti
 • kreatívne a inovatívne myslenie
 • samostatnosť
 • flexibilita

Prihlasovanie a hodnotenie uchádzačov

Ak sa chcete stať mentorom takéhoto regionálneho centra a našim kolegom, prihláste sa prostredníctvom formuláraTU.

Hodnotiaci proces

Jednotlivé žiadosti uchádzačov bude v rámci hodnotiaceho procesu vyhodnocovať komisia zložená z predstaviteľov rezortu školstva, zástupcu Nadácie pre deti Slovenska a externého experta na tému mentoringu. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.

Kontakt

Pre ďalšie informácie o pozícii mentora regionálneho vzdelávacieho centra môžete kontaktovať našu kolegyňu Luciu Skokanovú prostredníctvom:

 • mobil: 0911 702 660

„Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.“