Leeds – deťom najpriateľskejšie mesto Veľkej Británie

V roku 2012 si britské mesto Leeds dalo veľké predsavzatie – jeho vedenie a obyvatelia chcú, aby boli najlepším mestom vo Veľkej Británii. Zároveň chcú byť mestom, ktoré je najlepším miestom pre deti a mladých ľudí, v ktorom môžu vyrastať. Preto prizývajú k spolupráci všetkých, ktorí sa chcú na tomto veľkom sne podieľať. Aby deti a mladí ľudia v meste cítili, že na nich záleží, že sú podporovaní, radi v ňom žijú a vidia v ňom svoju budúcnosť. Predstavitelia mesta si uvedomujú, že takýmto prístupom môžu vybudovať niečo skutočne unikátne: pracovať na zlepšovaní kvality života detí a mladých ľudí a zároveň budovať väčšmi sociálne prepojené a ekonomicky úspešné mesto v budúcnosti.

Do centra záujmu a celého plánovania si položili iba jedinú otázku: „Aké je to byť dieťaťom a mladým človekom vyrastajúcim v meste Leeds… a ako to môžeme zlepšiť?“ Rozhodli sa umiestniť deti a mladých ľudí do pozornosti všetkého, čo v meste robia. Deti a mladí ľudia sa stali prioritou aj v rámci stratégie rastu mesta – v našich podmienkach si to môžeme sprítomniť tak, akoby celý Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávy bol napísaný tak, že centrálnou témou je podpora rozvoja a kvality života detí a mladých ľudí a od toho sa odvíjajú strategické zámery a jednotlivé opatrenia vo všetkých tematických oblastiach plánu. Zároveň sa snažia popri samotných deťoch a mladých ľuďoch podporovať aj ich rodiny, pretože vnímajú veci v súvislostiach: Deti žijú v rodinách – rodiny tvoria komunity – komunity vytvárajú mesto.

Participatívnym spôsobom vytvorili Plán mesta Leeds pre deti a mladých ľudí pre roky 2015 – 2019. V ňom bolo vytýčených nasledovných 14 priorít:

 • Pomôcť deťom žiť v bezpečných a podporujúcich rodinách
 • Zabezpečiť, aby najzraniteľnejší boli chránení
 • Zlepšiť školské výsledky a znížiť nerovnosti
 • Zvýšiť počet participujúcich a zapojených detí a mladých ľudí
 • Zlepšiť výsledky detí a mladých ľudí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a/alebo postihnutím
 • Podporiť deti, aby mali najlepší štart v živote a aby boli pripravené na učenie sa
 • Podporiť školy a ďalšie inštitúcie pre zlepšenie dochádzky a rozvíjanie pozitívneho správania
 • Podporovať telesnú aktivitu a zdravé stravovanie
 • Podporovať sexuálne zdravie
 • Minimalizovať užívanie drog, alkoholu a tabaku
 • Zabezpečiť príležitosti pre voľnú hru, voľný čas, kultúru a športové aktivity
 • Zlepšiť sociálne, emocionálne a duševné zdravie ako aj kvalitu života
 • Znížiť zločinnosť a protispoločenské správanie
 • Zvýšiť participáciu, hlas detí a mladých ľudí a ich vplyv

Plán nehovorí len o tom, čo by sa malo urobiť, ale definuje aj cesty, ako zabezpečiť naplnenie stanovených priorít a tiež konkrétne overiteľné a merateľné ukazovatele, ktoré sa sledujú a  jasne hovoria o tom, či sa im na tejto ceste darí a ako veľmi – sú nimi napr. zvýšenie školskej dochádzky, zvýšenie začlenenia detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, zníženie počtu hospitalizovaných mladistvých pre problémy s alkoholom, znížene obezity u detí a mladých ľudí atď.

Zo pohľadu strategického rozmýšľania je zaujímavé pozrieť sa na to, aký prístup zvolili pre naplnenie vytýčených priorít:

 • Myslieť na rodinu, pracovať pre rodinu: Keď pracujeme s dieťaťom alebo mladým človekom, budeme brať do úvahy ich rodinné vzťahy, úlohu správania dospelých a širší kontext ako sú ich priatelia a miestna komunita.
 • Najlepší štart v živote pre všetky deti: Pred narodením a po narodení budeme podporovať rodičov a deti, aby sme vytvorili podmienky, v ktorých sa stres znižuje, môžu sa vytvárať pozitívne väzby a pripútanie, ako aj rozvíjať jazyk a komunikačné zručnosti.
 • Život pripravený na učenie sa: Zameriame sa na učenie a pripravenosť na učenie, aby sme zmenšili priepasť medzi bohatšími a najchudobnejšími časťami mesta a umožnili všetkým deťom a mladým ľuďom realizovať svoje ambície.
 • Včasná pomoc, ktorá sa nachádza v klastroch – správne konverzácie na správnom mieste a v správnom čase: Vychádzať z toho, čo dobre funguje a reorganizovať viaceré naše služby okolo lokality, kde deti a mladí ľudia žijú, uplatňovať obnovovací prístup – tak môžeme zamerať našu pomoc tam, kde je to potrebné a čo najskôr.
 • Silnejšia ponuka pre zlepšenie sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia (SEDZ) a kvality života: Rekonštruujeme celý systém podpory SEDZ a vytvoríme jednoduché cesty s jasnými vstupnými bodmi na integrovanú ponuku vzdelávacích, zdravotníckych a sociálnych služieb, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám.
 • Vynikajúca sociálna práca a podpora zraniteľných detí a mladých ľudí: Vychádzajúc zo školskej inšpekcie, z nášho programu „Prvoradá je rodina“ a našich investícií do sociálnej práce zabezpečíme konzistentnú kvalitu vo všetkej našej práci so zraniteľnými deťmi a mladými ľuďmi.
 • Celomestský zlom v boji proti domácemu násiliu: Leeds nebude tolerovať domáce násilie a bude pracovať posilňujúco s obeťami, páchateľmi a rodinnými vzťahmi na riešení príčin a dôsledkov násilia.

Hoci uvedené informácie poukazujú predovšetkým na oblasť verejných služieb, mesto Leeds prizýva k spolupráci všetkých, ktorým v meste na deťoch a mladých ľuďoch záleží – aktívnych jednotlivcov, školy, organizácie a inštitúcie, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi pracujú a poskytujú im služby ako aj predstaviteľov biznis sektora. Na stránke mesta je verejná výzva, ktorá pozýva všetkých, ktorí majú záujem zrealizovať víziu mesta Leeds ako deťom a mladým ľuďom priateľského, aby sa zaregistrovali. Následne môžu pomáhať šíriť toto nastavenie prostredníctvom loga (znázorňuje palec hore); zlepšovať svoje služby pre deti, mladých ľudí a ich rodiny; pýtať sa detí a mladých ľudí na ich názor a tento zohľadňovať; snažiť sa, aby sa deti a mladí ľudia u nich cítili vítaní; dostávajú informácie o aktuálnom dianí v rámci tejto iniciatívy; a čo je najdôležitejšie, sú prizývaní na stretnutia, na ktorých spoločne diskutujú a plánujú, ako prispieť k zrealizovaniu jednotlivých opatrení. V správe Vy ste povedali – my sme spravilividieť, aké nápady deti a mladí ľudia mali a ako boli na základe spolupracujúceho partnerského prístupu zrealizované, resp. na čom sa ešte pracuje. Ukazuje to i nasledovné video:

Na Slovensku sme zvyknutí, že o deti a mladých ľudí sa stará predovšetkým verejný a občiansky sektor, postupne sa zapájajú aj firmy. Preto je zaujímavé pozrieť sa na to, ako sú firmy zapojené do toho, aby bolo mesto deťom a mladým ľuďom viac priateľské. Tu je niekoľko príkladov:

 • Obchody a kaviarne sa snažia vytvoriť fyzické a psychické prostredie, kde sú deti, mladí ľudia a rodiny vítaní
 • Niektoré služby sú deťom a mladým ľuďom poskytované so zľavou príp. aj zdarma – zvlášť pre deti a mladých ľudí z inštitucionálnej a náhradnej starostlivosti a tých, ktorí sa o nich starajú
 • Firmy spolupracujú na organizácií podujatí, ktoré si deti a mladí ľudia želajú vo svojom meste
 • Firmy implementujú osobitné podporné opatrenia pre zamestnancov, ktorí majú deti
 • Zamestnanci sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít na podporu detí a mladých ľudí, zvlášť ich motivujú k podpore detí a mladých ľudí v inštitucionálnej starostlivosti
 • Predstavitelia a zamestnanci firiem navštevujú školy a pomáhajú s kariérnym poradenstvom
 • Firmy sa zapájajú do programov poskytujúcich prax a prvé pracovné skúsenosti pre mladých ľudí
 • Firmy prispievajú do mestského fondu na podporu detí a mladých ľudí

Školy, ktoré sú zapojené do iniciatívy, majú možnosť okrem zlepšovania svojho vnútorného prostredia, realizovať program, ktorý zapája deti a mladých ľudí do komunity. Učí ich zaujímať sa o svoje okolie, rozmýšľať o jeho zlepšovaní a hľadať spôsoby ako zmeniť veci k lepšiemu – či už predstavením svojich názorov a diskusiou so zodpovednými úradníkmi v meste, zbieraním peňazí pre dobrú vec alebo chopením sa iniciatívy – napr. zorganizovanie susedského pikniku, vyčistenie parku a pod.

Mesto vydalo mapu pre deti, mladých ľudí a rodiny s možnosťami čo môžu v meste robiť a kam ísť. Aj takto chce podporiť to, aby sa viac vžili s mestom, využívali verejné priestory a rozličné služby, ktoré pre nich mesto, mimovládne organizácie alebo súkromné firmy ponúkajú.

Mesto taktiež spolu s komunitnou nadáciou zriadilo samostatný Fond Deťom priateľský Leeds. Ten dáva príležitosť firmám a jednotlivcom zlepšiť život najzraniteľnejších detí a mladých ľudí v meste. Cieľom fondu je podporovať pozitívne a obohacujúce aktivity pre deti a mladých ľudí, ktorí by si ich jednoducho z finančných dôvodov inak nemohli dovoliť. Tieto príležitosti sú dôležité pre rozvoj sociálnych zručností detí a mladých ľudí, pre podporu ich učenia, budovanie sebaúcty a sebavedomia, schopnosti vyrovnávať sa s prekážkami.

Každý rok mesto oceňuje tých, ktorí sa za posledný rok najviac zaslúžili o to, aby bol Leeds priateľský deťom a mladým ľuďom – oceňuje jednotlivcov z radov detí a mladých ľudí, dospelých, organizácie a inštitúcie, ktoré s nimi pracujú ako aj firmy, ktoré sa rozhodli zapojiť a podporiť túto myšlienku. Zároveň je to príležitosť pre všetkých ambasádorov stretnúť sa. Výberový proces i celé podujatie spoluorganizuje vždy nová skupina 10 mladých ľudí.

Ako hovorí africké príslovie: Vychovať dieťa si vyžaduje celú dedinu. Mesto Leeds to zobralo doslovne. Snaží sa spojiť všetkých občanov, organizácie, inštitúcie a firmy v spoločnej vízii. Nebálo sa odvážnej myšlienky – dať politickú prioritu deťom a mladým ľuďom a všetky ďalšie verejné politiky a aktivity, pokiaľ je to len trochu možné, podriadiť tomuto odvážnemu cieľu. Na jeho implementáciu zriadilo samostatné oddelenie so štyrmi zamestnancami a pridelilo im samostatný rozpočet, ktorý im umožňuje fungovať a realizovať niektoré opatrenia a podujatia. Avšak ich úloha je predovšetkým koordinačná. Rozpočet tohto oddelenia je okolo 45 000 Eur ročne, preto o to viac využívajú silu spolupráce a spoločnej zodpovednosti komunity za deti a mladých ľudí, ktorí v nej žijú.

Použité zdroje

Webstránka Child Friendly Leeds
Blog Child Friendly Leeds
Facebook Child Friendly Leeds
Propagačné materiály Child Friendly Leeds
Rumbold, S. (2018) The child at the heart of the growth strategy in Leeds (UK).Prezentácia na konferencii 9th Child in the City World Conference,  24. – 26. september 2018, Viedeň.

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.