Podpora participácie na vidieku

„Ak chcem, aby som mal živú dedinu, aby fungovala, ak chcem, aby sa mi tam vracali mladí ľudia, a aby sa tam ľuďom dobre žilo, tak v prvom rade musím komunikovať. Čo sa v prevažnej väčšine obcí nedeje.“

—Michal Roman

Michal Roman, z firmy Blank Page – Public Space Architecture, ktorá sa zameriava na oživenie verejných priestorov na dedinách v Česku a realizuje projekt Nahá vesnice, spísal svoje skúsenosti s tvorbou verejného priestoru na českom vidieku v publikácii Obec naskrz skrz. Prináša zaujímavý pohľad na “zabudnutý” vidiek, keďže sa v súčasnosti venuje pozornosť predovšetkým mestám. Mnohé spomenuté pozorovania sa podobajú našim skúsenostiam z realizácie programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.

Nedá sa…

“Nedá sa.” To je jeden z najčastejších dôvodov, prečo vidiek ostáva bez zmeny. Skrátka, ako sa u nás hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Žiaľ, častokrát to platí aj o práci starostov a miestneho zastupiteľstva. Stephen George, medzinárodne pôsobiaci konzultant v oblasti fundraisingu na konferencii v Bratislave na jeseň v roku 2018 povedal, že ho veľmi fascinuje odpoveď „To u nás nebude fungovať!“. A čo tak pre zmenu vyskúšať niečo nové? Nastaviť si merateľné ukazovatele a až na základe toho sa rozhodnúť, či to funguje alebo nie. Minimálne si môžete povedať, že ste to aspoň skúsili.  

Obec je (z)vedená starostom a zastupiteľstvom

Častokrát sa o volené funkcie uchádzajú ľudia s túžbou byť prospešní pre obec no bez potrebných predpokladov. Ťažko možno od týchto obyčajných ľudí očakávať, že budú schopnými manažérmi, sociológmi, mediátormi, historikmi, analytikmi, obchodníkmi alebo architektmi… Pretože tento výpočet je iba vcelku nevyhnutným základom pre výkon funkcie obecného zastupiteľstva, ak by sme snáď chceli a mali, ako voliči a občania očakávať, že takéto zastupiteľstvo posunie našu obec niekam ďalej a to ideálne dopredu v zmysle lepšieho života.“

Spomeňme si na neslávny príklad obce Fekišovce. Podobným spôsobom to na úrovni miestneho úradu a zastupiteľstva prebieha na Slovensku v množstve dedín. Tento problém posilňujú aj samotní občania, ktorí týchto ľudí volia, keďže ich poznajú z bežného života ako dobrých ľudí. Nezaujímajú sa o to, aké riešenia majú pre obec.

„Obec je jednoducho vedená zastupiteľstvom výhradne v zmysle realizácie subjektívnych predstáv o tom, ako by mala vyzerať a väčšinou, alebo takmer výhradne, sa tak deje formou monológu. Poslanca alebo starostu napadne „niečo“ a toto „niečo“ sa následne presadí a realizuje. Bez ohľadu na to, akým spôsobom je to pre miestnu komunitu reálne prínosné alebo neprínosné.“

Zdravý (sedliacky) rozum

Obec si najprv potrebuje zodpovedať otázku „Čo chceme a prečo?“ Následne je dôležité viesť dialóg s občanmi, čo chcú oni, ako a prečo. Kľúčové je zapojiť všetky generácie – deti, mladých ľudí, dospelých i seniorov. Pretože všetci sú súčasťou obce.

Autor volá po zdravom (sedliackom) rozume, ktorý môže pomôcť v situácii, keď starosta, poslanci aj administratíva nevedia zastúpiť všetky funkcie a odborné zručnosti, ktoré by v riadení a rozvoji obcí boli v ideálnom prípade žiadúce. Stačí použiť zdravý rozum, aby vedenie obce robilo veci, ktoré sú užitočné a majú zmysel. Je rozdiel medzi tým robiť veci, len aby boli a robiť veci tak, aby boli funkčné a zmysluplné.

Ďalším problémom je neochota prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, hlavne v oblasti investícií. Obce vyberajú ponuky za čo najnižšiu cenu. Tak sa volia aj horšie a nekvalitnejšie riešenia, ktoré navyše nepodporujú miestny trh. 

Podobne je na tom vytváranie strategických plánov obcí, ktoré sú častokrát vypracovávané podľa predlôh, ktoré majú s realitou v obci iba málo spoločné. Len výnimočne obsahujú časť, ktorá by sa venovala téme kvality života občanov a jeho zlepšovania. Zväčša ide predovšetkým o súpis toho, čo sa v obci a jej okolí nachádza.

Ľudia vždy až na prvom mieste

Publikácia Obec naskrz skrz vyzýva k novému prístupu v riadení obcí. Je ním prístup, v ktorom budú ľudia a kvalita ich života na prvom mieste. To znamená aj zmenu štýlu riadenia obce a komunikácie. Neriadiť ju z pozície moci, zhora, ale všetkých občanov vťahovať do rozhodovania a diania v obci. Zmeniť monológ (vy)volených na dialóg. Vyžaduje si to líderský prístup – k ľuďom, cieľom, úlohám, zdrojom… ktorého základom je vzájomná komunikácia a spolupráca.

Roman odporúča priebežne si pýtať spätnú väzbu na svoju prácu. Nenechať sa zahltiť prácou na analýzach, štúdiách, zvažovaniach, ale radšej sa rozhodnúť pre čiastkovú vec, tú implementovať a prehodnotiť. Ak funguje dobre, postupne pomocou malých krokov ísť napred, prípadne sa vrátiť a veci upraviť. Lepšie pomaly vpred, než čakať na jeden veľký deň a veľký krok, ktorý v konečnom dôsledku môže byť veľkým šliapnutím vedľa. Tu býva náprava ťažšia, nehovoriac o minutých investíciách.

Na rozvoj obce, ktorá je pre ľudí a s ľuďmi počíta, autor odporúča vytvorenie strategického dokumentu dialógom s občanmi. Vedenie obce tak získa nielen podklad pre aktivity v prospech obce a jej obyvateľov, ale aj všeobecný konsenzus a podporu tohto plánu. S veľkou pravdepodobnosťou aj sami obyvatelia budú chcieť participovať na jeho napĺňaní a zároveň budú slúžiť ako verejná kontrola, aby sa veci diali a zlepšovali.

Podľa Romana skutočný líder by mal postupovať v obecnom dialógu nasledovne:

  • Rozdeliť si obec do skupín podľa vekového zloženia.
  • Rozdeliť si ekonomicky aktívnu skupinu podľa povolania.
  • Vyzvať všetky skupiny k spolupráci na zlepšení kvality života.
  • Pracovať súbežne so všetkými skupinami a ich potrebami.
  • Skupiny vzájomne prepájať.

V analýze ďalej odporúča pokračovať podľa tematických oblastí: kultúra, šport, vzdelávanie, odpočinok.

Priestor v publikácii dostalo aj zapájanie detí a mladých ľudí do plánovania. Opäť sa potvrdili aj naše skúsenosti, že najviac je postarané o malé deti do veku približne 7 rokov, keď obec zabezpečí hojdačky, šmýkačky a pieskovisko. No keď sú deti staršie, je to pre ne nuda. Nejde iba o inštaláciu objektov pre staršie deti a mladých. Niektoré obce zadovážia outdoorové workoutové prvky, ale nikto nevie, ako na nich správne cvičiť. Dôležité je zabezpečiť lektora, ktorý sa bude mladým venovať. V publikácii je uvedený príklad zriadenia pátracieho krúžku, o vedenie ktorého starosta požiadal miestneho policajta. Ten to robí rád, len mu to samému nenapadlo a nikto ho doteraz o nič podobné nepožiadal.

Posilňovanie komunity prepájaním a zdieľaním zodpovednosti

Štúdie z oblasti verejných priestorov hovoria jasne – ľudia majú tendenciu sa stretávať a zhromažďovať tam, kde sa niečo deje. Preto, ak chceme, aby naše obce boli živé, mali by sme na stretávanie a aktivity vytvoriť vhodné prostredie.

Zaujímavé na publikácii je aj prepájanie generácií a okrem detí vyzdvihovanie potreby zapojiť seniorov. Veľký prínos autor vidí v jednoduchom komunitnom centre alebo podobnom priestore, kde si svoje miesto a aktivity nájdu všetci obyvatelia. Životu môžu pomôcť komunitné záhradky alebo aj tzv. Babičkina cukráreň, kde seniori môžu predávať kávu a koláče. Priestor môže zároveň slúžiť ako turistické informačné centrum, kde môžu vypomôcť mladí. Alebo taká obyčajná autobusová zastávka. Všetci poznáme klasické „škatulové zastávky“. V horských oblastiach je však lepšia plne krytá zástavka, kde sa ľudia môžu skryť pred mrazom. A čo tak nechať zastávku pomaľovať deťom a mladým ľuďom?

Firma Blank page sa venuje oživeniu verejných priestoroch na dedinách. Ich prístup je sympatický. Nedodávajú len riešenia na mieru, ale vedia dodať pripravený materiál na realizáciu, ktorá je v réžii samotnej obce. Šetria sa tak náklady, pretože obec si daný mobiliár a drobné stavby zrealizuje sama a za supervíziu platí menej ako za realizáciu celej stavby. Zároveň ide o posilnenie prvku vlastníctva. O čo viac si všetci budú vážiť ihrisko, ktoré montovali deti, mladí ľudia, rodičia a prípadne aj seniori, ako keby sa len zrazu zjavilo v obci dodané na zákazku. Podobné je to s lavičkami a ďalšími riešeniami pre obec.

Publikácia Obec naskrz skrz ponúka oveľa viac usmernení a príkladov. Radi sme s vami zdieľali vybrané informácie, aby sme vás motivovali o živote na dedine premýšľať inak. Prípadne si ju môžete prečítať celú. Ako uvádza sám autor, dá sa to stihnúť počas jednej dlhšej cesty vlakom.

Peter Lenčo

Použité zdroje

Roman, M. (2019) Obec naskrz skrz. Praha: Blank page spol. s.r.o.
Nahá vesnice (Internetový portál)
Nahá vesnice (Facebooková stránka)
KaBoom! (internetový portal)
Petřík, J. (2019) Michal Roman z projektu Nahá vesnice: Z venkova mizí mladí lidé a starostové řeší opravy chodníků. Radio Wave (článok a audio rozhovor)

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Snímka1