Programy Advokácia potrieb detí

Advokácia potrieb detí

Obhajoba záujmov a práv detí prostredníctvom cielených advokačných aktivít.

Dokumenty

Nadácia pre deti Slovenska sa v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku rozhodla venovať samostatnú pozornosť i obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených advokačných aktivít. Pri ich realizácii stavia na svojich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných grantov.

Prioritné témy advokácie Nadácie pre deti Slovenska 

Inovácia vo formálnom vzdelávaní
Vzdelávací systém Slovenska by mal vytvárať podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní maximálne rozvinúť jeho individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto je našou snahou v spolupráci s Asociáciou S. Kovalik i učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou presadzovať metodiku vysoko-efektívneho učenia. Prostredníctvom uvedenej metodiky realizujeme i naše vzdelávacie projekty v témach sociálno-finančného vzdelávania, rozvoja životných zručností a budovania deťom priateľských komunít.

Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov
Vo výchove a vzdelávaní sú kľúčovými učitelia, preto je potrebná ich kvalitná príprava počas štúdia, ako aj vybudovanie systému podpory pedagógov v praxi pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce. V rámci našich projektov majú pedagógovia možnosť získať kredity za absolvované kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

Rozvoj neformálneho vzdelávania
Neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času vedie k mnohostrannému rozvoju detí a mladých ľudí, predovšetkým v tých oblastiach, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť a priestor vo formálnom vzdelávaní. Plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí majú okrem rozvojového aj preventívny charakter. V rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít podporujeme mimovládne organizácie, ale aj materské, základné a stredné školy v rámci grantových programov Hodina deťom, Rád chodím do škôlky ,ai.

Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite
Deti a mladí ľudia sú prirodzenou a dôležitou súčasťou komunity a ich potreby, ako aj spôsoby ich napĺňania vedia byť iné, než si dospelí myslia. Vypočutiu a rešpektovaniu ich názorov by sa mala venovať patričná pozornosť. Zároveň to vedie k ich väčšej angažovanosti na verejnom živote komunity a vychováva k aktívnemu občianstvu.

Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií
Mimovládne neziskové organizácie často dopĺňajú i nahrádzajú verejné služby v prospech detí a mladých ľudí, ktoré nevie, nemôže alebo nedostatočne poskytuje štát alebo samosprávy. Zároveň sú vítaným prvkom konkurencie, ktorý sa prejavuje rôznorodosťou poskytovaných služieb a snahou o čo ich najväčšiu kvalitu. Kvalita v poskytovaní služieb je základom pre podporu projektov jednotlivých neziskových organizácii i z grantového programu Hodina deťom.


Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.