Regionálne centrum podpory učiteľov

EFEKTÍVNA ODBORNÁ POMOC PRE ŠKOLY V REGIÓNE

Nadácia pre deti Slovenska má od školského roka 2022/2023 v kompetencii jedno Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Naše RCPU nájdete na adrese: Lazovná 5 (365 labb.), 974 01 v Banskej Bystrici. V rámci neho budeme koordinovať, školiť a podporovať najmä svojich mentorov, aby tí mohli čo najefektívnejšie pomáhať pedagógom a vedeniu základných škôl v regióne. V RCPU Banská Bystrica – Brezno bude postupne pôsobiť 10 mentorov.

RCPU aktuálne poskytujú svoje služby bezodplatne výlučne základným školám zaradeným do Siete škôl a školských zariadení, ktoré zas poskytujú vzdelávanie prevažne financované štátom. To znamená, že školné v nich platia napríklad rodičia a komerčné príjmy školy nesmú presiahnuť 50 % objemu celkových ročných nákladov školy.


Hlavné ciele vytvorenia siete Regionálnych centier podpory učiteľov:

  1. vytvorenie regionálnych multisektorových partnerstiev (školy, samosprávy, mimovládne organizácie, podniky) na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania v každodennej praxi a v procese celoživotného profesijného rozvoja
  2. podpora profesionálnej prípravy pedagogických lídrov v regiónoch
  3. zabezpečenie podpory pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora – pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení či nových vzdelávacích štandardov – je kľúčové, aby učitelia tieto zmeny pochopili, osvojili si ich a predovšetkým, aby ich začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu je cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť v rámci Plánu obnovy a odolnosti SRKomponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU).


Časový plán vzniku regionálnych centier

  • šk. rok 2021/2022 – 1. septembra 2021 začali fungovať prvé dve regionálne centrá v rámci pilotného projektu – jedno pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice.
  • šk. rok 2022/2023 – svoju hlavnú činnosť oficiálne začne spolu 16 regionálnych centrier
  • šk. rok 2023/2024 – v pláne je otvoriť ďalších 16 regionálnych centier
  • šk. rok 2024/2025 – v pláne je otvoriť ďalších 8 centier (spolu by ich tak malo byť 40)

Vznik a financovanie

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo ešte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 1. februára 2024 pod názvom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže) ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi vo viacerých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).