EU-CARE: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 2. kolo Výzvy

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Tu sú výsledky 2. kola Výzvy Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE).

 • Zoznam schválených žiadateľov v PDF nájdete TU
 • Zoznam neschválených žiadateľov v PDF nájdete TU
 • Zoznam vyradených žiadateľov v PDF nájdete TU

Podaktivita 1.1: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

Podaktivita 1.2: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o
 • Prešovský hudobný spolok Súzvuk
 • Rozmanita
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

Podaktivita 1.1: Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

*Ide o zamietnuté žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok pre zapojenie sa do NP.

 • PRELIEZKA, o.z.

Podaktivita 1.2: Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

*Ide o zamietnuté žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok pre zapojenie sa do NP.

 • PRELIEZKA, o.z.

Podaktivita 1.1: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Podaktivita 1.2: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO (EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora (MNO) na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, ďalšími členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.