EU-CARE: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 3. kolo Výzvy

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Tu sú výsledky 3. kola Výzvy Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE).

 • Zoznam schválených žiadateľov v PDF nájdete TU
 • Zoznam neschválených žiadateľov v PDF nájdete TU
 • Zoznam vyradených žiadateľov v PDF nájdete TU

Podaktivita 1.1: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Aregala Slovensko
 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územnný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana

Podaktivita 1.2: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Dobrovoľná civilná ochrana
 • FEDDY IT, o.z.
 • Komunitná nadácia Bardejov
 • Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z.
 • Nadácia Milana Dubca
 • Občianske združenie Centrum pre matku a dieťa Radosť
 • Občianske združenie SAMARIA
 • Ostrov pomoci, o.z.
 • Pressburg academy
 • Prosperity
 • Slovenský Červený kríž, územnný spolok Lučenec
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • Spoločenstvo kresťanov Christiana
 • Ukrainska spilka
 • Ukrajinské kultúrne centrum, o.z.
 • Ukrajinský dom Žilina

Podaktivita 1.1: Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

*Ide o zamietnuté žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok pre zapojenie sa do NP.

Podaktivita 1.2: Neschválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

*Ide o zamietnuté žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok pre zapojenie sa do NP.

 • MAS Orava

Podaktivita 1.1: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Svet mladých n.o.
 • FEDDY IT, o.z.

Podaktivita 1.2: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Svet mladých n.o.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO (EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora (MNO) na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, ďalšími členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.