EU-CARE: Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 5. kolo Výzvy

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny. Tu sú výsledky 5. kola Výzvy Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE).

 • Zoznam schválených žiadateľov nájdete TU
 • Zoznam vyradených žiadateľov nájdete TU

Podaktivita 1.1: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Africko-Slovenská únia
 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľný hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena o.z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

Podaktivita 1.2: Schválení žiadatelia o zapojenie sa do NP

 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľný hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena o.z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

Podaktivita 1.1: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves

Podaktivita 1.2: Vyradení žiadatelia

*Ide o nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti, je však možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi.

 • Africko-Slovenská únia
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO (EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora (MNO) na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, ďalšími členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.