Náš vzdelávací rok 2022: Inklúzia na školách, finančná gramotnosť v detských domovoch aj líderstvo mladých

Chceme, aby všetky deti a mladí ľudia poznali pocit spojenia so svojou komunitou a s mestom, aj slobodu byť samými sebou. To aj napriek tomu, že existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k ich pocitu odpojenia od vlastnej komunity. Kultúrne rozdiely, sexuálna identita alebo chudoba by nemali ovplyvňovať to, ako sa deti a mladí ľudia cítia v školskom systéme. Práve inklúzia podľa nás ponúka vzťahy založené na dôvere, načúva potrebám jedincov aj spoločnosti. Intenzívne sme sa jej preto venovali aj v rámci našich vzdelávacích programov v roku 2022.

Naše vzdelávacie programy:

→ Škola inkluzionistov
→ Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania
→ Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno
→ Rozvoj životných zručností
→ Spojme hlavy
→ Mladé miesta
→ Dobrý štart
→ EMQ – Európsky kvíz o peniazoch

Čo všetko sa nám podarilo v roku 2022?

Škola inkluzionistov: Spolupráca so školskými podpornými tímami sa nám osvedčila, do projektu zapájame aj vedenie škôl

 • DONOR: Ples v opere/ Orange Slovensko

So školským rokom 2022/2023 začal už 5. ročník nášho projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách s názvom Škola inkluzionistov. Bez Plesu v opere by projekt nikdy nevznikol. Jeho hostia, rovnako ako spoločnosť Orange Slovensko, ho od roku 2017 podporili hneď trikrát po sebe sumou takmer 800 tisíc eur. Vďaka ich štedrosti sme mohli šíriť myšlienky inklúzie po celom Slovensku ešte aj v roku 2022. Téma inklúzie je tak komplexná, že na jedného človeka – učiteľa alebo učiteľku – by to bolo priveľké sústo. Na to, aby sa inklúzia na škole udomácnila, preto od roku 2021 pracujeme s celými školskými podpornými tímami základných škôl. Aj vzdelávanie školám šijeme na mieru – konkrétne to robí sedem našich kolegýň – odborných lektoriek pre inkluzívne vzdelávanie. Do vzdelávania a workshopov sa snažíme zapojiť aj vedenie škôl. Úspech kvalitne nastavených opatrení predsa často stojí či padá práve na prístupe vedenia škôl k téme inklúzie. V roku 2022 sme preto zorganizovali pravidelné online
stretnutia pre riaditeľov základných škôl zapojených do projektu. Pripravili sme si pre nich aj jeden predĺžený vzdelávací víkend, na ktorom mali osobne možnosť zdieľať svoje skúsenosti, ale zároveň sa vzdelávať a inšpirovať navzájom s kolegami z iných regiónov.

V júni 2022 s nami svoju ročnú cestu k inklúzii úspešne ukončili tieto školy:

→ Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi
→ Základná škola na Vrútockej ulici v Bratislave
→ Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
→ Základná škola s materskou školou na Brodňanskej ulici v Žiline-Brodno
→ Základná škola Jarná v Žiline
→ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave
→ Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici v Bratislave
→ Základná škola na ulici SNP v Považskej Bystrici
→ Základná škola na ulici Fándlyho v Pezinku
→ Základná škola na Malinovského ulici v Partizánskom
Spoločne sme absolvovali 33 workshopov a školení, z toho 12 v online priestore.

V septembri 2022 zas s nami do projektu vstúpili tieto školy z celého Slovenska:

→ Základná škola na Strážnickej ulici v Skalici
→ Základná škola Andreja Hlinku v Ružomberku-Černová
→ Základná škola na Devínskej ulici v Nových Zámkoch
→ Základná škola s materskou školou v Tekovskej Breznici
→ Základná škola na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici
→ Základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici
→ Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach
→ Základná škola Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach
Od septembra do decembra 2022 sme v nich zorganizovali 25 vzdelávaní, pričom dva workshopy sa konali online.

UKÁŽKA: Ako vyzerajú naše workshopy na školách?

→ Napríklad na workshope zameranom na spoluprácu v tíme sa so zamestnancami a zamestnankyňami škôl rozprávame pomocou kariet na spoluprácu (TEAM CARDS) o tom, akú spoluprácu by chceli zažívať v škole v rámci svojich tímov. Či už učiteľských alebo triednych. Analyzujeme, aké je ich miesto v rámci tímu, ako im v tíme spolupráca funguje či nefunguje. Napríklad pri spoločnej aktivite Veža z papiera na Základnej škole na Strážnickej ulici v Skalici sa ukázalo, kto je v ich inkluzívnom tíme vodca, kto je makač či ten, čo má dobré nápady.
TIP: Táto aktivita je výborne uplatniteľná a použiteľná aj v triede plnej žiakov, keď chcete otestovať ich schopnosť spolupracovať.

UKÁŽKA: Ako projekt Škola inkluzionistov vlastne funguje?

„Venujeme sa predovšetkým podpore a ukotveniu pozitívneho vzťahu k inklúzii, spolupráci v tíme. Samostatné vzdelávanie venujeme aj pedagogickým asistentom a podpore zo strany vedenia, veľkou a náročnou témou je spolupráca s rodičmi. Obľúbenou témou workshopov je vyučovanie očami detí s ťažkosťami v učení, venovali sme sa aj tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
a reflexii vlastných kapacít. V ponuke máme aj témy špeciálny pedagóg v tíme, diferencované vzdelávacie prístupy, klíma v triede, prevencia a zvládanie šikany, čítanie detí s dyslexiou, Bálintovku a rozvoj životných zručností,“
hovorí Maša Orogváni, lektorka a koordinátorka programu Škola inkluzionistov.

Celý rozhovor s ňou si môžete prečítať TU.


Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania: Vzdelávanie nemôže byť nikdy rovnako navrhnuté pre všetkých. Musí poskytovať podmienky na to, aby sa úspešne mohli učiť všetci

 • DONOR: Projekt Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Začiatkom roka 2022 sme mali vďaka auditu verejných politík v troch partnerských mestách Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár, ktorý sme stihli ešte v roku 2021, skutočnú predstavu o tom, aké výzvy nás čakajú pri tvorbe stratégie pre inkluzívne vzdelávanie v každej jednej zo samospráv. V rámci tvorby strategického materiálu sme potom oslovili všetkých kľúčových aktérov, ktorých sa téma inkluzívneho vzdelávania v týchto mestách týka – zástupcov a zástupkyne materských aj základných škôl, neziskových organizácií, rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj samotnej samosprávy.

V prvej polovici roka 2022 sme sa s nimi pustili do zisťovania potrieb a bariér inkluzívneho vzdelávania v týchto troch mestách prostredníctvom fokusových skupín. V Banskej Bystrici sa ich zúčastnilo 39 miestnych aktérov a aktérok, v Nových Zámkoch 37 a v Poltári 17. Na týchto stretnutiach sme sa pozreli na vtedy aktuálny stav inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni a reálnu implementáciu už existujúcich politík v materských a základných školách.

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie v Banskej Bystrici:

→ pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska → materské a základné školy zriadené mestom Banská Bystrica → zriaďovatelia škôl → neziskové organizácie pôsobiace na území mesta (tvorba voľnočasových aktivít pre deti a mládež, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia neformálneho vzdelávania) → vedúca Odboru školstva Mgr. Anna Martišovičová a referentka Bc. Ivona Benedeková → rodičia detí a mladých ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie v Nových Zámkoch:

→ pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska → materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky alebo v súkromnej zriaďovateľskej pôsobnosti → zástupcovia a zástupkyne samosprávy → občianske združenie KOMPAS → iné neziskové organizácie pôsobiace na území mesta Nové Zámky → rodičia detí a mladých ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami → 2 zástupkyne mestského úradu: Jarmila Šimončičová z Odboru sociálnych vecí a školstva (Referát školstva, mládeže, športu a školský úrad) a vedúca Odboru sociálnych vecí a školstva Denisa Felixová

Kľúčoví aktéri zapojení do tvorby stratégie v Poltári:

→ pracovná skupina Nadácie pre deti Slovenska → materské a základné školy zriadené mestom Poltár → Spojená škola Poltár → zriaďovatelia škôl → občianske združenie Kormidlo → Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie

Zatiaľ čo v druhej polovici roka 2022 pracovali naše kolegyne Aneta Chlebničanová, Lucia Skokanová a Monika Tomovčíková na analýze dát z fokusových skupín a pripomienkovacích stretnutí, naše lektorky pre inkluzívne vzdelávanie z projektu Škola inkluzionistov Máša Orogváni a Lucia Kubíny si pripravovali workshopové aktivity na mieru pre aktérov a aktérky z miestnych materských a základných škôl, aby sme v nich podporili zmysel pre inkluzívne vzdelávanie.

Čo stojí Banskej Bystrici, Novým Zámkom a Poltáru v ceste pri rozvoji inkluzívneho vzdelávania a čo vyplynulo z fokusových skupín v týchto mestách?

BANSKÁ BYSTRICA: Komunikácia na úrovni ško la-rodič-dieťa dobre nefunguje. Najmä ak ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podľa niektorých respondentov a respondentiek fokusových skupín vníma množstvo rodičov individuálne začlenenie svojho dieťaťa ako ich zlyhanie. Nechcú prijať, že ich dieťa môže byť v niečom iné. Rodičia sa boja, že ich dieťa bude odmietané, že dostane akúsi nálepku a škola sa ho bude chcieť zbaviť. Prípadne, že sa nedostane na žiadnu ďalšiu dobrú školu. Na druhej strane, učitelia a učiteľky sa niekedy zdráhajú poukázať na inakosť žiakov, pretože sa boja možnej petície zo strany rodičov, prípadne nepochopenia zo strany vedenia.

 • Rozhovor o Banskej Bystrici nájdete TU.

NOVÉ ZÁMKY: Samospráva mesta Nové Zámky a miestne školy spolu pravidelne komunikujú o aktuálnom stave a výzvach v oblasti vzdelávania, vrátane oblasti inkluzívneho vzdelávania. Čelia však príliš zásadným nedostatkom z hľadiska finančných aj ľudských zdrojov, aby mohli k zmenám smerom k inklúzii pristúpiť efektívne. Z fokusových skupín vyplynulo, že v materských a základných školách v Nových Zámkoch majú tendenciu vytvárať školské podporné tímy. Problémom ale naďalej zostáva nedostatočné financovanie pedagogických asistentov/ asistentiek a iných odborných zamestnancov a zamestnankýň. Základné školy toto nedostatočné financovanie zhora čiastočne kompenzujú zapojením svojich škôl do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov I. a II., čo však nie je systémovým riešením.

 • Rozhovor o Nových Zámkoch nájdete TU.

POLTÁR: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Komunitné centrum sú užitočnými pomocníkmi pri práci s deťmi a mládežou. Treba s nimi intenzívnejšie spolupracovať. Diskutujúci vo fokusových skupinách veľmi pozitívne hodnotili spoluprácu škôl so súkromným centrom v oblasti poradenstva. Množstvo rodičov v Poltári vníma kladne individuálne začlenenie svojho dieťaťa ako niečo, čo preň predstavuje určité úľavy, prípadne výhody. Preto je dôležité rodičov motivovať, aby s deťmi naďalej aktívne pracovali aj s podporou centra. Na druhej strane, zástupcovia a zástupkyne škôl sa vyjadrili, že zo strany mesta cítia
akési bariéry a ťažkosti pri práci, ktorým tieto centrá čelia. Potrebovali by podľa nich väčšiu podporu mesta. Navyše, v tých častiach mesta, kde pozorujú rastúcu kriminalitu a závislosť u detí a mladých ľudí, pozitívne hodnotia spoluprácu s miestnym komunitným centrom, ktoré je pri hľadaní riešení takýchto problémov veľmi nápomocné. V roku 2023 nás čakajú ešte dve veľké veci – zhmotnenie výsledkov analýz a fokusových skupín do prehľadnej publikácie, ktorá bude dostupná pre všetky školy a samosprávy zadarmo. K výsledkom tohto projektu sa chystáme zorganizovať aj jednu jednodňovú praktickú konferenciu s menším workshopom zameraným na podporu inklúzie v rámci samospráv.

 • Rozhovor o Poltári nájdete TU.

Konferencia: Inkluzívne vzdelávanie v čase exklúzie na vzostupe

 • Konferencia bola súčasťou Regionálnych iniciatív pre občiansku spoločnosť programu Active Citizens Fund Slovakia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Medzinárodnými partnermi sú: Nadace Open Society Fund Praha z Českej republiky, Open Society Institute – Sofia z Bulharska a The European Wergeland Centre (EWC) z nórskeho Osla.

Inklúzii sme sa v roku 2022 venovali tak intenzívne, že sa nám naskytla príležitosť zorganizovať k nej aj medzinárodnú konferenciu. Vo štvrtok 6. a v piatok 7. októbra 2022 sme v bratislavskom Lindner Hotel Gallery Central privítali hostí z Českej republiky, Bulharska, Nórska aj z Ukrajiny. Cieľom tejto konferencie bolo poukázať na to, že aktuálny vzdelávací systém na Slovensku stále nezodpovedá potrebám všetkých detí a zároveň diskutovať o tom, čo nás delí od želaného stavu. Prístupmi našich zahraničných, ale aj slovenských partnerov, sme chceli inšpirovať zástupcov našich inštitúcií z rezortu vzdelávania, ale aj z mimovládnych organizácií, k ďalšej práci smerujúcej k budovaniu inkluzívnej spoločnosti. Myslíme si, že sa nám to podarilo.

Hlavným rečníkom konferencie bol český neurológ Martin Jan Stránský, ktorý venoval svoju prednášku (detskému) mozgu a jeho schopnosti učiť sa. S nezávislou odborníčkou na inkluzívne vzdelávanie Mirkou Hapalovou sme sa zaoberali tak potrebnými zásadnými zmenami legislatívy v prospech inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, v medzinárodnej diskusii s odborníčkami z Bulharska, Čiech, Nórska, Slovenska aj z Ukrajiny sme sa zas venovali rôznym prístupom k inkluzívnemu vzdelávaniu v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy.

Predstavili sme si aj osvedčené postupy pri práci s cudzincami v Českej republike, ktorú zastrešuje nezisková organizácia META, o.p.s., ale aj úspešné projekty na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám na Slovensku (Cesta von) a v Bulharsku (Trust for Social Achievements). Na interaktívnom workshope s našimi lektorkami Mášou Orogváni a Luciou Kubíny si hostia konferencie sami vyskúšali, ako sa učia deti s rôznymi špecifickými potrebami – napríklad s dyslexiou, dysgrafiou či deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Prostredníctvom príkladov dobrej praxe zo Slovenska (Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením), Čiech (Česká odborná spoločnosť pre inkluzívne vzdelávanie) aj z Bulharska (Trust for Social Achievements) sme sa zase venovali kľúčovým témam budovania vzťahov medzi školou, rodičmi a dieťaťom, prevencii násilia a úspechu vo vzdelaní.

Jednotlivé prednášky a diskusie z konferencie si môžete pozrieť v archíve na našom Youtube kanáli TU.


Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno: Základné školy z tohto regiónu už naplno využívajú naše služby

 • DONOR: Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska. Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).

V septembri 2022 sme sa oficiálne stali zriaďovateľom Regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Riaditeľkou tohto centra sa stala Aneta Chlebničanová, senior expertka pre vzdelávanie v našej Nadácii pre deti Slovenska a bývalá riaditeľka Súkromnej základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici. Centrum sídli v coworkingových priestoroch 365.labb na Lazovej ulici v Banskej Bystrici. Úlohou všetkých týchto centier, ktorých bolo v roku 2022 na Slovensku 19, je podať školám v regiónoch pomocnú ruku pri presadzovaní zmien školského systému, nových vzdelávacích politík a štandardov.

Robíme tak pomocou doplnkového vzdelávania a workshopov pre školy, ale aj pomocou personalizovaného mentoringu pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne základných škôl. Mentoring pritom definujeme ako vzťah dôvery, v ktorom jeden človek, mentor alebo mentorka, sprevádza a podporuje iného človeka v procese premeny na úrovni správania a zručností, ale aj presvedčení a postojov. V našom regionálnom centre pracuje od roku 2022 sedem profesionálnych mentoriek a dvaja profesionálni mentori s viacročnou pedagogickou alebo odbornou praxou. Toto sú ony a oni:

 • Andrea Podhorská
 • Aneta Chlebničanová
 • Ingrid Horváthová
 • Janette Jirkův Lacková
 • Jana Marcineková
 • Lucia Skokanová
 • Marek Balážovič
 • Marek Čiernik
 • Miroslava Janovcová

Od septembra do decembra 2022 sme spoločne dosiahli takéto výsledky:

 • Postarali sme sa o 26 bilaterálnych stretnutí medzi zástupkyňami nášho regionálneho centra a manažmentom základných škôl.
 • Zúčastnili sme sa 46 vyučovacích hodín na základných školách v regióne Banská Bystrica a Brezno.
 • Učiteľom, učiteľkám a vedeniu týchto škôl sme poskytli 133 individuálnych konzultácií.
 • O mentoring prejavilo záujem 95 pedagógov a pedagogičiek, s ktorými sme začali rokovať o spolupráci.
 • Do konca roka sme sa začali intenzívne venovať mentoringu na desiatich školách.

S pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami sme sa stretli na štyroch prednáškach spojených s diskusiou, ale aj na ôsmich poldenných workshopoch. V centre chystáme na rok 2023 veľké veci. Pre učiteľov a učiteľky plánujeme napríklad kontinuálne vzdelávanie v oblasti Vysoko efektívneho učenia, ale aj interaktívne workshopy o Hejného matematike, spolupráci s rodičmi, životných zručnostiach či o riešeniach krízových situácií v škole.


Rozvoj životných zručností: Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

 • DONOR: Projekt realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rok 2021 sa v rámci toho projektu niesol v znamení šiestich vzdelávacích aktivít a workshopov na rozvoj kompetencií účastníkov a účastníčok tohto projektu – 40
pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníčok v rámci formálneho vzdelávania a 13 pracovníkov a pracovníčok mimovládnych organizácií v rámci neformálneho vzdelávania. V roku 2022 sme sa zas venovali implementácii týchto poznatkov do ich praxe – do školských procesov aj do mimoškolských aktivít organizácií, ktoré sa deťom a mladým ľuďom venujú. Všetci sa pritom riadili svojimi vlastnými akčnými plánmi zavádzania rozvoja kompetencií detí a mladých ľudí do formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktoré sme spoločne vytvorili.

Do projektu bolo zapojených týchto 19 škôl:

→ Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom z Trenčína

→ Základná škola na Haličskej ceste z Lučenca

→ Základná škola na Námestí mládeže zo Zvolena

→ Základná škola na Devínskej ulici z Nových Zámkov

→ Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa z Partizánskeho

→ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu z Partizánskeho

→ Základný škola s materskou školou sv. Margity z Púchova

→ Spojená škola na ulici Medvedzie z Tvrdošína

→ Stredná odborná škola podnikania a služieb z Námestova

→ Špeciálna základná škola z Banskej Štiavnice

→ Spojená škola Odborárska z Košíc

→ Stredná priemyselná škola dopravná z Košíc

→ Základná škola na Fábryho ulici z Košíc

→ Základná škola z Nižnej Myšle

→ Základná škola na Okružnej ulici z Michaloviec

→ Súkromná spojená škola z Popradu

→ Základná škola s materskou školou Podskalka z Humenného

→ Základná škola s materskou školou zo Šarišských Bohdanoviec

→ Základná škola s materskou školou z Pečovskej Novej Vsi

Do projektu bolo zapojených týchto 10 organizácií:

→ Komunitné centrum Kompas – mládežnícky klub TeenCafe z Nových Zámkov

→ TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o. z. z Trenčína

→ Komunitné centrum Romano Jilo vo Zvolene

→ Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže z Trstenej

→ Občianske združenie ZOEE z Nižnej

→ Občianske združenie Úspešný život z Lučenca

→ Nezisková organizácia SNAC & MIST zo Smižan

→ Zariadenie Domov na pol ceste pod záštitou neziskovej organizácie Anima vo Varhaňovciach

→ Občianske Združenie Tobiáš z Prešova

→ Občianske združenie Prvá pomoc zážitkom z Prešova

Zároveň, štyri naše konzultantky Aneta Chlebničanová, Zuzana Jankulíková, Eva Lašová a Martina Paulíková poskytovali aj v roku 2022 osobné, telefonické alebo online konzultácie a offline workshopy pre ďalších pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne, ale i pre pracovníkov a pracovníčky mimovládnych organizácií, ktorí o ne prejavili záujem. Za dva roky sa našich aktivít zúčastnilo presne 752 záujemcov a záujemkýň z celého Slovenska. Väčšina z nich (630) pracuje práve vo formálnom vzdelávaní, kam mali záujem priniesť nový vietor v podobe efektívneho rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí v rámci vyučovacieho procesu. Ostatní (122) sa pohybujú v neziskovom sektore, pracujú v komunitných centrách alebo pôsobia ako dobrovoľníci.

Okrem toho sme počas roka 2022 spracovali 10 inšpiratívnych videí, ktoré prezentujú proces zavádzania inkluzívneho prístupu v rozvoji životných zručností v 10 vybraných školách, občianskych združenia a mimovládnych organizáciách. Následne metodičky Aneta Chlebničanová a Eva Lašová spracovali metodickú príručku s názvom Životné zručnosti – nástroje výchovy a vzdelávania. Tá už slúži nielen účastníkom a účastníčkam našich školení a workshopov v ich každodennej práci s deťmi a mladými ľuďmi, ale komukoľvek, koho rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí zaujíma. Ktokoľvek si ju totiž môže stiahnuť zadarmo TU.


SPOJME HLAVY: Z mladých ľudí zapojených do nášho projektu vyrastajú silní lídri. Niektorí si to namierili do politiky

 • DONOR: Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Ten je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt finančne podporuje aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Spojme hlavy je jedným z našich najúspešnejších vzdelávacích programov. Je určený pre mladých občianskych aktivistov a aktivistky od 15 do 25 rokov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú. Aj v roku 2022 sme sa venovali ich osobnému rozvoju, životným zručnostiam a vzťahu k miestnej komunite. Od roku 2020, keď sme projekt spustili, ho absolvovalo už 28 dievčat a 18 chlapcov z celého Slovenska. Konkrétne 2. ročníka na prelome rokov 2021 a 2022 sa zúčastnilo 15 dievčat a 8 chlapcov. Ich priemerný vek bol pritom len 18 rokov. Každý z nich s nami absolvoval 72 hodín vzdelávania. Aj v druhom ročníku sme museli, podobne ako v tom prvom, presunúť pre pandémiu ochorenia Covid-19 neformálne vzdelávanie do online priestoru. Na našich online a neskôr i offline stretnutiach v Banskej Bystrici sme sa venovali týmto témam:
1. tréning: Rozvoj líderských zručností bol zameraný na identifikáciu životných zručností mladých lidrov, spätnú väzbu, rešpektujúcu komunikáciu a mapovanie potrieb svojej komunity.
→ 2. tréning: Ako funguje komunita a samospráva bol zameraný na prácu so samosprávou a prácu v komunite. Ukázali sme si príklady dobrej praxe mapovania potrieb v komunitách, ale aj to, ako funguje networking s ďalšími komunitnými iniciatívami.
→ 3. tréning: Tvorba, implementácia projektov a spolupráca s mentormi bol zameraný na projektové riadenie a medializáciu projektov. Mladých lídrov a líderky sme zoznámili s ich mentormi a metorkami.

Od myšlienky k realizácii komunitných projektov ich potom priviedli 11 mentori a mentorky. Tí im napríklad pripomienkovali projektové zámery a pripravovali ich na možné hrozby a plány B či C.

S mladými lídrami sme hlavy spojili v týchto mestách: Bratislava, Partizánske, Dubnica nad Váhom, Banská Bystrica, Námestovo, Spišská Belá, Vranov nad Topľou, Podolínec, Margecany a v obciach: Prosné, Čierny Balog či Vysoká nad Kysucou.

Každého mladého človeka sme navyše podporili sumou 500 eur, aby sme im pomohli pri realizácii ich projektov. Vo svojich projektoch po celom Slovensku sa venovali predovšetkým témam životné prostredie, kultúra, komunita, vzdelávanie a verejný priestor. Tu je prehľad projektov podľa témy a miest.

Dva projekty v oblasti vzdelávanie:
→ Martin organizoval workshopy o finančnej gramotnosti s dôrazom na investovanie pre študentov Gymnázia v Partizánskom.
→ Tereza a Tamara vytvorili kreatívny krúžok pre deti so zdravotným znevýhodnením na Špeciálnej základnej škole Karpatská v Bratislave.

Štyri projekty v oblasti kultúra:
→ Martina a Táňa sa v Margecanoch postarali o prehlbovanie vzťahu k tradícii folklóru s malými deťmi aj s dospelými rovno dvoma samostatnými projektami.
→ Matúš skonštruoval tematickú escape-room v Spišskej Belej.
→ Ema usporiadala výstavu malieb, fotografií, sôch a ručných prác starých aj mladých obyvateľov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

Štyri projekty v oblasti životné prostredie:
→ Emma a Lucia vysadili ovocné stromčeky a kríky na sídlisku Severná v Banskej Bystrici.
→ Michal si vymyslel a zorganizoval aktivity pre udržateľnejší život (kompostovisko, murovaná pec) na táborisku pre dobrovoľníkov OZ Vydra v Čiernom Balogu.
→ Linda zas zorganizovala interaktívny týždeň dobrovoľníctva venovaný témam ekológie a environmentalistiky pre dobrovoľníkov a organizátorov OZ Vydra v Čiernom Balogu.
→ Erik buduje náučný chodník v obci Vysoká nad Kysucou.

Štyri projekty v oblasti verejný priestor:
→ Patrik postavil nové workoutové ihrisko pre deti a mládež z Centra pre deti a rodiny v Podolínci.

→ Jakub zase zrevitalizoval pôvodné ihrisko pre deti v tom istom Centre pre deti a rodiny v Podolínci.
→ Lucia a Simona vytvorili oddychovú zónu s interaktívnymi prvkami pre deti aj dospelých pri vstupe na náučný chodník v obci Prosné.
→ Lukáš sa postaral o lesné posedenie za okrúhlym stolom pre mladých ľudí vo Vranove nad Topľou.

Štyri projekty v oblasti budovanie komunity:
→ Dominika a Zuzana zrekonštruovali školskú klubovňu na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.
→ Sára a Sabína si pripravili kreatívne aktivity pre ľudí s Downovým syndrómom a týrané ženy v okolí Námestova.
→ Jakub vytvoril base camp na prácu a oddych pre dobrovoľníkov z OZ Expresion v Spišskej Belej.
→ Adriana strávila chvíľu svojho voľného času s deťmi z Centra pre deti a rodiny na Röntgenovej ulici v Bratislave.

ZAUJÍMAVOSŤ: Úlohou mladých lídrov a líderiek je zapojiť do svojich projektov aj komunitu miestnych obyvateľov a obyvateľky, svojich priateľov, priateľky aj úplne cudzích ľudí. Najviac dobrovoľníkov a pomocníkov sa zapojilo do projektu na prehlbovanie vzťahu k tradícii folklóru s malými deťmi aj s dospelými v Margecanoch – spolu 176. Opravovali aj šili nové kroje pre deti zo súboru Margarétka, kúpili im aj nové topánočky. Z prebytočných kusov látky zase ušili deťom rekvizity na vystúpenie. Mimochodom, lístky na spoločné vystúpenie s folklórnym súborom Jadlovec sa vypredalo do troch dní! V krásnych krojoch si deti ešte aj
nafotili a z fotografií zostavili kalendár na rok 2023.

Sme nesmierne hrdí! Niektorí to dotiahli od mikroprojektov až do politiky! Dvaja naši mladí komunitní lídri Erik Jančík z Vysokej nad Kysucou (2. ročník) a Matúš Lisy z Lehoty pri Nitre (1. ročník) sa v komunálnych voľbách 2022 úspešne uchádzali o miesto poslancov v obecných zastupiteľstvách ako nezávislí kandidáti. Gratulujeme.


Mladé miesta: Deti najlepšie vedia, čo potrebujú na miestach, kde žijú

 • DONOR: Projekt Mladé miesta je financovaný s podporou Európskej komisie v rámci projektu Erasmus+

Po pandemickom roku 2021 sa nám v roku 2022 konečne podarilo vytvoriť bezpečný a otvorený priestor na výmenu skúseností, myšlienok a nápadov pre 50 slovenských a 22 českých zástupcov mimovládnych organizácií, architektov a architektiek, súkromných firiem či samospráv. Všetci máme spoločné jedno – zaujíma nás participácia detí a mladých ľudí vo verejnom priestore. Začiatkom apríla 2022 sme preto v bratislavskej Novej Cvernovke na Račianskej ulici zorganizovali malú konferenciu s názvom Mladé miesta.
Na tejto konferencii sme ako hostí na slovenskej strane s radosťou privítali napríklad zástupcov z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ale aj z mestských úradov v Bratislave, Nových Zámkoch, Trenčína a Lučenca. Všetci totiž, viac alebo menej, prispievajú k zapájaniu detí a mladých ľudí do plánovania a tvorby verejných priestorov, v ktorých žijú. V meste aj na vidieku.

Okrem praktických prednášok Petra Lenča, vtedajšieho riaditeľa IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a českej architektky a urbanistky Kristíny Starej sme si pre hostí pripravili aj workshop vo vonkajších priestoroch Novej Cvernovky. Ľudí sme rozdelili do troch skupín, v ktorých si pomocou troch odlišných metodík zapájania detí a mladých ľudí do tvorby verejných priestorov vyskúšali interaktívne hry Hodnotiace rámčeky, Empatické cvičenie a Mapovanie územia. Pomohli nám s tým Terka Kyselová a Ján Urban z petržalského združenia Krasy terasy.

„Byť súčasťou zmeny – to je jeden zo spôsobov ako vytvárať v deťoch citovú väzbu k miestu.“

Inšpiratívne príklady dobrej praxe nám na záver dňa predstavili slovenskí aj českí spíkri z Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB), občianskeho združenia Yong Folks LC z Lučenca, českého združenia Pěstuj prostor a Nadace Proměny Karla Komárka.

Príklad dobrej praxe od susedov z Čiech: Milan Sivák z českého združenia Pěstuj prostor nám na konferencii vysvetlil, že rola detí vo vytváraní verejného priestoru nie je jednosmerná. „My sa učíme od nich, ale aj deti sa učia od nás,“ povedal. Pri participácií vo verejnom priestore sa z nich totiž stávajú spoločensky aj občiansky angažovaní ľudia, získavajú sebavedomie aj empatiu k rôznym skupinám obyvateľstva, ku ktorým ich zo združenia Pěstuj prostor privádzajú. Deti a mladí ľudia sa stretávajú so seniormi, ľuďmi bez domova, menšinami, ale aj s profesionálnymi výskumníkmi či architektmi, pedagógmi a, koniec koncov, aj so svojimi rodičmi. Jednou z najzaujímavejších aktivít tohto združenia v teréne je tvorba pocitovej mapy na Jiráskovom náměstí v Plzni a v jeho širšom okolí. S deťmi a mladými ľuďmi pritom pracovali na tom, čo by v tomto priestore potrebovali, aby v ňom trávili viac času ako doma za počítačom.

Všetky tieto metódy (ale aj množstvo ďalších) nájdete v našej publikácii Zapájanie detí a mladých ľudí do tvorby sídiel.
Môžete si ju stiahnuť úplne zadarmo TU.


Dobrý štart: Máme nového partnera pri rozvoji sociálno-finančnej gramotnosti detí a mládeže z niekdajších detských domovov

 • DONORI: Oriflame a Nadácia Národnej banky Slovenska

V spolupráci s Centrami pre deti a rodiny z Tŕnia, Novej Bane, Kremnice, Hriňovej, Banskej Bystrice a z Trenčína sme pokračovali aj v roku 2022. Okrem Oriflamu sa náš
projekt Dobrý štart rozhodla podporiť aj Nadácia Národnej banky Slovenska. Získali sme tak nového cenného partnera a donora, ktorému záleží na rozvoji sociálno-finančnej gramotnosti detí a mládeže z niekdajších detských domovov. Prostredníctvom vzdelávacích workshopov, výmeny skúseností, zavedením rovesníckeho mentoringu a využitím nášho e-learningu sme vyškolili 47 pracovníkov týchto centier, aby efektívne využívali metodiku rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti priamo v centrách pri práci s deťmi a mladými ľuďmi. Paralelne sme sa sústredili aj na vzdelávanie 206 detí do 15 rokov a mladých ľudí z týchto centier nad 15 rokov. Venovali sme sa ich sociálno-finančným zručnostiam, analyzovali sme reálne riziká, ktoré ich po odchode z centra čakajú, ale aj tomu, ako úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života pre lepšiu budúcnosť.

Vzdelávaním, workshopmi, praktickými aktivitami aj hrou sme s nimi strávili takmer 400 hodín! Oriflame sa navyše v lete 2022 postaral aj o letný tábor pre deti z troch centier pre deti a rodiny z Tŕnia, Hriňovej a Kremnice. Ani tam sme sa témam sociálnej a finančnej gramotnosti nevyhli. Mladým dospelým sa tu venovali aj samotní zamestnanci Oriflamu a čestná hostka Vera Wisterová – deti a mladých ľudí inšpirovali svojimi životnými príbehmi o ich nie vždy ružovej ceste a o práci, ktorú milujú.

Mladí ľudia sa tu napríklad naučili, ako sa píše motivačný list, vyskúšali sme si s nimi aj simulovaný pracovný pohovor. V roku 2023 nás čakajú ďalšie vzdelávania s pracovníkmi a pracovníčkami centier v teréne, ale aj reedícia vzdelávacích materiálov v našej e-learningovej aplikácii. Čaká nás natočenie deviatich krátkych vzdelávacích videí, ktoré budú tematicky vysvetľovať problematiku sociálno-finančnej gramotnosti, ale aj to, ako túto metodiku aplikovať v praxi v centrách pre deti a rodiny. Na to poslúžia zábery z realizácie aktivít priamo s deťmi z Centra pre deti a rodiny v Tŕní.

V tíme máme samé odborníčky! Garantkou nášho programu sociálno-finančného vzdelávania v rámci projektu Dobrý štart je Mária Murray Svidroňová, skôr známa pod prezývkou Mary. Pôsobí ako docentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem klasického školstva sa už viac ako 15 rokov venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu detí a mládeže. Vedie vlastné občianske združenie ZADOBE, ktoré sa zameriava na rozvoj mladých ľudí, s ďalšími organizáciami spolupracuje. V našej Nadácii pre deti Slovenska pôsobí ako odborná garantka sociálno-finančného vzdelávania už od roku 2017. Metodičkou tohto projektu je zas Janka Bohušová. Vyštudovala zdravotnú telesnú výchovu a špeciálnu pedagogiku, ktorej sa venuje viac ako 20 rokov. Od roku 2015 sa venuje vzdelávaniu v oblasti rozvíjania sociálno-finančnej gramotnosti, pričom aktívne spolupracuje s našou nadáciou. Sama absolvovala vzdelávací program Škola rodinných financií a aktualizačné vzdelávanie s názvom Manažment osobných financií. Podieľala sa na prispôsobení našej metodiky potrebám zamestnancov centier pre deti a rodiny, aj na realizácií ich vzdelávania formou e-learningu. Pre účastníkov pripravuje praktické ukážky aktivít s deťmi a mladými ľuďmi, pri ktorých preferuje zážitkové učenie.

Vedeli ste o tom, že… Oblasti finančného vzdelávania sa v Nadácii pre deti Slovenska aktívne venujeme už od roku 2001. Od nášho vôbec prvého programu s názvom Poznaj svoje peniaze sme ušli kus cesty – vytvorili sme celý systém výučby finančnej gramotnosti pre študentov aj pre ich učiteľov. Metodika je prispôsobená tak, že učí všetky vekové kategórie – deti, mladých ľudí aj dospelých pochopiť svet financií a vedieť sa v ňom orientovať. Snažíme sa ním docieliť to, aby sa deti a mládež vedeli v bežných každodenných situáciách správne rozhodovať. Súčasťou tejto metodiky je aj súbor aktivít, ktoré cez praktické činnosti učia deti porozumieť dennému chodu života.


EMQ – Európsky kvíz o peniazoch: Účasť na kvíze bola opäť rekordná. Jednotlivcov z roku 2021 vystriedali tímy

 • DONOR: Slovenská banková asociácia

Už viete, že v nadácii sa finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí venujeme už roky. Spolu so Slovenskou bankovou asociáciou sme v roku 2022 zorganizovali na Slovensku už 5. ročník Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz) pre žiakov a žiačky od 13 do 15 rokov. Teší nás, že EMQ patrí medzi projekty, o ktoré
rastie medzi školami záujem každý rok. Cieľom tohto kvízu je zvyšovať finančnú gramotnosť mladých ľudí hravou a zábavnou formou. Každoročne ho prostredníctvom svojich členov v európskych krajinách koordinuje Európska banková federácia. Okrem kvízu, samozrejme, organizuje stovky ďalších podporných aktivít. U nás sa najviac ujal práve Európsky kvíz o peniazoch.

Mladí ľudia veľmi dobre vedia, kedy treba začať šetriť, niektorí sa však nechajú nachytať pri podvodných SMS-kách. Národného kola jubilejného 5. ročníka Európskeho kvízu o peniazoch sa vo štvrtok 24. marca 2022 zúčastnilo viac ako 2 050 žiakov a žiačok. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast viac ako 800 súťažiacich. Oproti pandemickému roku 2021, keď sa súťažilo jednotlivo a z domu, nastala v kvíze zmena – študenti a študentky boli súčasťou 223 tímov zo 115 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Ako vždy, aj v roku 2022 sa opäť súťažilo naživo prostredníctvom online platformy Kahoot!. Súťaž sme streamovali aj na našom nadačnom Youtube kanáli. Z analýzy výsledkov národného kola 2022 vyplynulo, že žiaci a žiačky sa najlepšie orientujú v otázkach zameraných na zručnosti, nie na otázky zamerané na vedomosti a vymenovávanie faktov.

Najúspešnejší boli žiaci a žiačky pri odpovediach na otázky o osobnom rozpočte – kedy začať šetriť či kedy je náš rozpočet v zelených číslach. Dosiahli úspešnosť nad 70 percent. Viac ako polovica súťažiacich (54,6%) však nedokázala odhaliť podvodnú SMS od niekoho, kto sa vydával za Slovenskú poštu a žiadal uhradiť nedoplatok za doručenie balíka. Mnohí sa nechali nachytať aj pritom, či kreditná karta je alebo nie je formou dlhu. Správne odpovedalo necelých 35 percent súťažiacich.

Ako to dopadlo?

 1. miesto – 9.A zo ZŠ z obce Vyhne
 2. miesto – 8.B zo ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína
 3. miesto 9.A zo ZŠ s MŠ z obce Rybník


Otestujte sa aj vy!
Toto je pár otázok, na ktoré žiaci v kvíze odpovedali:

Čo tvorí príjem mestského rozpočtu?
A: Cestná daň
B: Podielové dane
C: Daň za hračky
D: Daň za hasičov

Čo z nasledujúceho je dlh?
A: Akcia
B: Dlhopis
C: Keď máš na účte iba 20 EUR
D: Kreditná karta

Ak si kúpim knihu, aká je sadzba DPH?
A: 10 %
B: 19 %
C: 20 %
D: 25 %

*Správne odpovede sú: 1B, 2D, 3A