Programy Dobrý štart

Dobrý štart

vzdelávanie v centrách pre deti a rodiny v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti

Pozrite si prehľad našich programov na podporu finančnej gramotnosti detí a mladých ludí od roku 2001 až po súčasnosť.

Oblasti finančného vzdelávania sa v Nadácii pre deti Slovenska aktívne venujeme od roku 2001. V rámci programu Poznaj svoje peniaze sme odvtedy vytvorili celý systém výučby finančnej gramotnosti pre študentov a pre ich učiteľov. V úvode sa program venoval najmä témam ako sú: osobný rozpočet a jeho tvorba, založenie osobného účtu, manipulácia s platobnou kartou, sporenie, investovanie či témy súvisiace s nástupom do zamestnania.

Na tému finančnej gramotnosti sme v roku 2008 nadviazali užšie špecifikovaným programom rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti s názvom Škola rodinných financií. Ten je zameraný na vzdelávanie mladých ľudí od 16 do 30 rokov. V rámci tohto programu sme vytvorili vlastnú metodiku založenú na zážitkovom vzdelávaní. V roku 2014 sme tento program aj akreditovali.

Ako sme sa dostali k deťom a mladým ľuďom z centier pre deti a rodiny?

V roku 2018 sme identifikovali veľkú potrebu vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti veľmi špecifickú cieľovú skupinu detí a mladých ľudí z dnešných Centier pre deti a rodiny (CDR) – bývalých detských domovov. Už existujúcu metodiku sme prispôsobili rozvoju ich sociálno-finančnej gramotnosti. Overovali ju samotní pracovníci priamo v týchto centrách.

Metodika učí všetky vekové kategórie detí a mladých dospelých pochopiť svet financií a vedieť sa v ňom orientovať. Snažíme sa ním docieliť to, aby sa deti a mládež vedeli v bežných každodenných situáciách správne rozhodovať. Súčasťou tejto metodiky je aj súbor aktivít, ktoré cez praktické činnosti učia deti porozumieť dennému chodu rodinného života.

Vedeli ste, že…

Na Slovensku žije v Centrách pre deti a rodiny približne 5 000 detí, viac ako 300 ich ročne tieto centrá opustí. Do dovŕšenia 18 rokov, keď musia väčšinou z centier odísť, dostávajú vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne. Keď tieto zariadenia opustia, dostanú od štátu na štart do života jednorazový príspevok vo výške 900 eur. Často ho však rýchlo minú, pretože nevedia, ako s takou čiastkou peňazí naložiť.

Fungovanie centier, napriek postupnej deinštitucionalizácii, stále podľa nás neumožňuje svojim klientom získavať zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti prirodzenou cestou – bežnou participáciou na živote rodiny a jej „finančnej“ prevádzke. Napríklad tvorbou rodinného rozpočtu, nákupmi či participáciou na spoločných finančných rozhodnutiach.

V rámci projektu s názvom Život mladých pod kontrolou sme preto v spolupráci s dobrovoľníkmi spoločnosti Johnson Controls pomáhali od roku 2018 v 11 slovenských centrách pre deti a rodiny a v troch internátnych školách so zážitkovými aktivitami vedúcimi k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu vlastných finančných prostriedkov. Venovali sme sa, najmä so staršími deťmi, aj oblasti komunikácie na pracovnom trhu, s úradmi či s poskytovateľmi služieb.


Johnson Controls vystriedal Oriflame

So spoločnosť Oriflame sme v roku 2021 spustili projekt s názvom Dobrý štart, ktorý mladým ľudom z centier pre deti a rodiny opäť priniesol zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život. Ide o to, ako porozumieť základným pravidlám, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote po odchode z centra, s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Do vzdelávania s Oriflame sa zapojilo päť Centier pre deti a rodiny (Tŕnie, Nová Baňa, Kremnica, Hriňová, Trenčín). Vyškolili sme 50 pracovníkov týchto centier aj 220 detí a mladých dospelých. Spoločnosť Oriflame venovala v roku 2021 na projekt Dobrý štart 18 000 eur. Ambasádorkou projektu, ktorý potrvá do roku 2023, je známa moderátorka Vera Wisterová.

Skoré sociálno-finančné vzdelávanie pomáha deťom a mladým ľuďom viesť samostatnejší život na vlastnú päsť.


Spolupráca s Nadáciou Národnej banky Slovenska

So spoluprácou s Centrami pre deti a rodiny z Tŕnia, Novej Bane, Kremnice, Hriňovej a z Trenčína sme v rámci programu Dobrý štart mohli pokračovať aj vďaka finančnej podpore Nadácie Národnej banky Slovenska.

Od októbra 2022 do novembra 2023 sme sa postarali o tieto aktivity:

  1. Prostredníctvom vzdelávacích workshopov, výmeny skúseností, zavedením rovesníckeho mentoringu a využitím e-learningu sme vzdelávali 19 pracovníkov a pracovníčok CDR v tom, ako efektívne využívať metodiku rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti priamo v centrách. Neskôr ju sami implementovali vyše 10 mesiacov a spolu odučili 387 hodín.
  2. Zároveň sme sa ďalej sústredili aj na vzdelávanie 125 detí do 15 rokov a približne 57 mladých ľudí z týchto centier nad 15 rokov – venovali sme sa ich sociálno-finančným zručnostiam, reálnym rizikám, ktoré ich po odchode z centra čakajú, ale aj tomu, ako úspešne zvládnuť súčasnú etapu ich života pre lepšiu budúcnosť.
  3. V spolupráci s Centrami pre deti v Tŕní, Hriňovej a Kremnici sme zorganizovali 5-dňový letný tábor pre 30 mladých dospelých, ktorých čoskoro čaká odchod z centier. Počas tábora a prevažne peer to peer aktivít si mohli vymeniť svoje skúsenosti z prípravy na osamostatnenie sa, zdieľať svoje obavy z odchodu a vzájomne sa podporiť.

Okrem toho sme vytvorili 9 vzdelávacích e-learningových videí, ktoré vysvetľujú problematiku sociálno-finančnej gramotnosti, ale aj to, ako túto metodiku aplikovať v praxi priamo v centrách pre deti a rodiny. K videám sme pripravili aj pracovné listy s 9 kapitolami, ktoré priamo rozvíjajú jednotlivé videá. Takýto bol ich obsah:

! Novinkou boli mentori a mentorky priamo z centier pre deti a rodiny, ktorí majú s využívaním našej metodiky už dlhodobejšie skúsenosti a odhodlane nám pomáhali naučiť ju používať aj svojich ďalších kolegov a kolegyne z centier.

Garantkou nášho programu sociálno-finančného vzdelávania je…

Mária Murray Svidroňová, skôr známa pod prezývkou Mary. Pôsobí ako docentka na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem klasického školstva sa už  viac ako 15 rokov venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu detí a mládeže. Vedie vlastné občianske združenie ZADOBE, ktoré sa zameriava na rozvoj mladých ľudí, s ďalšími organizáciami spolupracuje. V našej Nadácii pre deti Slovenska pôsobí ako odborná garantka sociálno-finančného vzdelávania už od roku 2017.

Metodičkou nášho programu sociálno-finančného vzdelávania je…

Janka Bohušová. Vyštudovala zdravotnú telesnú výchovu a špeciálnu pedagogiku, ktorej sa venuje viac ako 20 rokov. Od roku 2015 sa venuje vzdelávaniu v oblasti rozvíjania sociálno-finančnej gramotnosti, pričom aktívne spolupracuje s našou nadáciou. Sama absolvovala vzdelávací program Škola rodinných financií a aktualizačné vzdelávanie s názvom Manažment osobných financií. Podieľala sa na prispôsobení našej metodiky pre potreby zamestnancov centier pre deti a rodiny, aj na realizácií ich vzdelávania formou e-learningu. Pre účastníkov pripravuje praktické ukážky aktivít s deťmi a mladými ľuďmi, pri ktorých preferuje zážitkové učenie.

Tieto aktivity sú financované z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.