Programy Rozvoj životných zručností

Rozvoj životných zručností

Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

celý názov projektu: Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

doba realizácie projektu: november 2020 – január 2023

Osobnostné a sociálne kompetencie sú predpokladom úspešného začlenenia sa do spoločnosti

Nadácia pre deti Slovenska sa dlhodobo venuje rozvoju osobnostných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagógov, odborných zamestnancov škôl či pracovníkov s mládežou z mimovládnych organizácií. 

Na úspešnosť žiakov výrazne vplýva bezpečná sociálna klíma, ktorej predpokladom je zámerný a cielený rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií, ktorý je integrovaný do vzdelávacieho procesu a činnosti organizácií. Z prieskumov Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí z rokov 2009, 2014 a 2019 opakovane vyplýva, že podľa cieľovej skupiny prieskumnej štúdie (deti, mladí ľudia a dospelí) sú prioritnými oblasťami, ktoré je potrebné v životoch detí a mladých ľudí riešiť, nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania.

V súčasnosti sú osobnostné a sociálne kompetencie predpokladom úspešného začlenenia sa do spoločnosti. Aj zamestnávatelia jasne deklarovali potrebu rozvíjať ich ešte v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Neformálne vzdelávanie vhodne dopĺňa túto oblasť pôsobenia. 

Z praxe vieme, že školy sú ako vzdelávacie inštitúcie postavené na normách, ktoré deti a mladí ľudia v reálnom živote nezažívajú. Vzdelávací systém je konfrontovaný so zmenou životného štýlu rodín a s inými hodnotami, ktoré sú často v rozpore s cieľmi výchovy a vzdelávania škôl. Preto je nutné, aby boli školy a organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi pripravené – aby vedeli ako pracovať na rozvoji ich osobnostných a sociálnych kompetencií, ktoré sú predpokladom zvládnutia povinnej školskej dochádzky a zvyšujú úspešnosť detí vo vzdelávaní aj v živote.

Projekt na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí realizujeme v dvoch skupinách STRED a VÝCHOD, ktoré združujú jednotlivé samosprávne kraje podľa ich geografickej príslušnosti.

Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sme rozdelili na tri fázy:

 1. Prípravno-metodická fáza

V decembri 2020 sme realizovali dve focusové skupiny, ktoré mapovali potreby pedagogických a odborných zamestancov v oblasti vzdelávania v rozvoji osobnostných a sociálnych kompetencií.

Následne metodičky Aneta Chlebničanová a Eva Lašová spracovali dizajn vzdelávacích aktivít, na základe ktorého sme zorganizovali školenia pre vybraných účastníkov tohto projektu.

Zo školenia o rozvoji životných zručostí v Spojenej škole Odborárska v Košiciach

2. Vzdelávacia, konzultačná a rozvojová fáza 

Od apríla do októbra 2021 sme prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíjali kompetencie účastníkov projektu – pedagógov v rámci formálneho vzdelávania a pracovníkov mimovládnych organizácií v rámci neformálneho vzdelávania. Napríklad dvojdňových školení vo Zvolene a v Košiciach sa zúčastnilo 50 účastníkov. Tí si potom pripravili vlastný kalendár implementácie rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v školách a organizáciách, kde pôsobia, ale aj akčné plány ich implementácie od začiatku školského roka 2021/2022.

V apríli 2022 sme sa potom s pedagogickými a odbornými zamestnancami zo škôl a s pracovníkmi z mimovládneho sektora stretli na spoločnom dvojdňovom školení zdieľania skúseností v Banskej Bystrici. Tu nám odprezentovali svoje akčné plány zavádzania rozvoja kompetencií detí a mladých ľudí do formálneho aj neformálneho vzdelávania.

Zároveň ponúkali a poskytovali štyri konzultantky (Aneta Chlebničanová, Zuzana Jankulíková, Eva Lašová a Martina B. Paulíková) po celý čas trvania tohto projektu osobné, telefonické alebo online konzultácie a workshopy pre ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ale i pre pracovníkov mimovládnych organizácií. Do konca roka 2022 sa tak s nami vzdelávalo viac ako 700 ľudí zo všetkých 8 krajov Slovenska. Dobrú prax sme tak šírili ďalej, a to aj napriek ťažkému obdobiu pandémie ochorenia Covid-19.

Zo školenia o rozvoji životných zručostí v Spojenej škole Odborárska v Košiciach

3. Fáza sumarizácie spoločných výstupov ako príkladov dobrej praxe 

Počas roka 2022 sme spracovali 10 inšpiratívnych videí, ktoré prezentujú proces zavádzania inkluzívneho prístupu v rozvoji osobnostných a sociálnych kompetencií vo vybraných školách, občianskych združenia a mimovládnych organizáciách.

Následne metodičky Aneta Chlebničanová a Eva Lašová spracovali metodickú príručku s názvom Životné zručnosti – nástroje výchovy a vzdelávania. Tá bude slúžiť účastníkom školení a workshopov v ich každodennej práci s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti zavádzania inkluzívneho prístupu v rozvoji osobnostných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Účastníci projektu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Zdroj fotografie: Nadácia pre deti Slovenska

Zoznam všetkých publikovaných rozhovorov a video-reportáží z projektu

Projekt „Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.