VIDEOPUBLIKÁCIA: Príklady dobrej praxe rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí na Slovensku

Pozrite sa, ako učiteľka v Humennom motivuje svojich žiakov a žiačky k práci napríklad spevom či pohybovými aktivitami, prečo na rozvoji životných zručností detí v Michalovciach spolupracuje škola s rodičmi, či to, ako sa vďaka spolupráci mesta Nové Zámky a miestneho komunitného centra mládež v komunite aktivizuje.

Z praxe vieme, že školy sú ako vzdelávacie inštitúcie postavené na normách, ktoré deti a mladí ľudia v reálnom živote často vôbec nezažívajú, alebo sú v rozpore s hodnotami, s ktorými do školy prichádzajú z domu. Preto je podľa nás dôležité, aby školy a organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi vedeli, ako pracovať na rozvoji ich životných zručností, ktoré zvyšujú nielen ich úspešnosť vo vzdelávaní, ale aj v živote.

Počas roka 2022 sme spracovali 10 inšpiratívnych videí, ktoré prezentujú proces zavádzania inkluzívneho prístupu v rozvoji životných zručností vo vybraných základných aj stredných školách, občianskych združeniach aj mimovládnych organizáciách z celého Slovenska. Všetky školy, združenia aj neziskovky, ktoré sme navštívili s kamerou, boli od novembra 2020 až do januára 2023 súčasťou nášho vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

  • Viac sa o tomto programe a jeho výsledkoch dozviete TU.

Cieľom tohto programu bolo, aby ľudia, ktorí s nimi pracujú na formálnej aj neformálnej úrovni, vedeli používať rôzne metódy na rozvoj ich životných zručností v praxi. Aby spolu navzájom komunikovali, aby sa sieťovali aj s inými organizáciami, aby medzi sebou zdieľali všetky efektívne fungujúce nástroje rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí. A oni to robia!

Príklady dobrej praxe rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí na Slovensku v rámci formálneho vzdelávania:

Základná škola s materskou školou Podskalka, Humenné

Prečo iné má škola učiť, ak nie pre život?

Zámerná práca so životnými zručnosťami v komunite detí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia je veľmi náročná. Listovať školským vzdelávacím programom, v ktorom je jasne definovaný rozvoj životných zručností týchto detí ako súčasť vzdelávania, je dnes ešte stále výnimočné. Základná škola s materskou školou Podskalka v Humennom vytvára pre deti z miestnej rómskej komunity bezpečné, rešpektujúce a podnetné prostredie. Na workshopoch a školeniach v rámci nášho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí, ktorých sa zúčastnila aj učiteľka 1. stupňa zo základnej školy Podskalka Martina Chalupková, sme sa o práci a aktivitách tejto spojenej školy dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Počuli sme, akú má radosť z úspechov svojich žiakov a žiačok, cítili sme, že ich prijíma takých, akí sú. Profesionálnosť a ľudskosť je súčasťou jej práce. Vedieť aktívne počúvať, byť zodpovedný a vytrvalý sú tri dôležité životné zručnosti pre život. Prečo iné má škola učiť, ak nie pre život? A čo je najdôležitejšie, Martina Chalupová ich s deťmi rozvíja. Navyše z nej cítiť, že sú tieto zručnosti súčasťou aj jej života.

Vo videu z Podskalky sa okrem iného dozviete to, ako Martina Chalupková motivuje svojich žiakov a žiačky k práci napríklad spevom či pohybovými aktivitami, ale aj to, ako sa v škole popasovali s pandémiou ochorenia Covid-19. Viete, aké otázky deťom ráno v tejto škole kladú ako prvé?

Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Partizánske

Pri rozvoji životných zručností nezabúdajme na emócie

Rozvoj životných zručností je súčasťou vzdelávacieho programu aj tejto školy. Majú tu podrobné programy zážitkového učenia, prostredníctvom ktorých rozvíjajú životné zručnosti svojich žiakov a žiačok, a my veríme, že aj učiteľov. Viac sa o nich dozviete vo videu nižšie. V tejto škole sa matematika učí Hejného metódou, pre porozumenie detí používajú techniku splývavého čítania, na hodinách angličtiny sa deti stretávajú s ľuďmi, pre ktorých je agličtina rodným jazykom. Hudobnú učí hudobník a výtvarnú výtvarník. Pre deti na druhom stupni zas majú pravidelne pripravené kariérne dni, vedú ich aj k dobrovoľníctvu pre menších či mimo školy.

Z účastníkov tejto školy zapojených do nášho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí, Katky Beliškovej a Ľuba Waltera, bolo vždy cítiť emócie. A my predsa vieme, že náš mozog funguje viac emotívne ako kognitívne. Preto veríme, že spojenie rozvoja životných zručností s emóciami zanechá na žiakoch a žiačkách tejto školy trvalé pozitívne stopy.

Špeciálna základná škola Novozámocká, Banská Štiavnica

Ako byť výnimočný vo vytváraní bezpečného prostredia pre žiakov a žiačky

Žiaci v špeciálnych základných školách majú svoje výnimočné životné príbehy. Pedagógovia a odborní zamestnanci tejto školy z Banskej Štiavnice žijú ich životné príbehy spolu s nimi. Ako uvidíte i vo videu, Špeciálna základná škola Novozámocká je výnimočná vo vytváraní bezpečného prostredia pre deti, pre ich rodičov, ale aj pre zamestnancov školy. Takmer každý jeden rozhovor tu smeruje k jednej téme – napĺňaniu potrieb detí z tejto školy a rozvoju ich osobností.

Osobnostné a sociálne kompetencie sú predsa predpokladom úspešného začlenenia sa do spoločnosti každého z nás. O to viac, ak ide o ľudí so zdravotným znevýhodnením. Skúsenosti s tým majú i učiteľ Miloš Bendík a riaditeľka tejto špeciálnej školy Beata Rafajová. Obaja boli ako účastníci súčasťou nášho vzdelávacieho programu na podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Mimochodom, stretnúť dnes riaditeľku či riaditeľa školy na takomto type vzdelávania je výnimočné. Navyše vidieť a počuť, ako vedia identifikovať a individualizovať rozvoj životných zručností svojich žiakov a žiačok je ešte výnimočným zážitkom. Nazrieť do fungovania tejto školy sa oplatí, urobte tak prostredníctvom tohto videa.

Základná škola Okružná, Michalovce

Aj rodičia sú súčasťou komunity školy

Starostlivosť, spolupráca a priateľstvo sú dnes, po dvoch ťažkých rokoch pandémie ochorenia Covid-19, dôležitejšie životné zručnosti ako iniciatíva a vytrvalosť, myslí si učiteľka zo Základnej školy Okružná v Michalovciach Monika Tomovčíková. Aj ona je jednou z účastníčok nášho vzdelávacieho programu na podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí. Do tejto školy, ktorú navštevuje viac ako 800 žiakov, sme v roku 2022 nazreli s kamerou práve počas školenia o životných zručnostiach. Okrem vedenia školy a učiteľov sa ho zúčastnili aj niektorí rodičia žiakov a žiačok tejto školy. To nás veľmi potešilo – aj rodičia sú predsa súčasťou širšej komunity školy.

Vo videu nižšie sa dozviete, prečo by mali rodičia a škola na rozvoji detí a ich zručností spolupracovať, ale aj to, prečo je o túto školu nielen v Michalovciach, ale v celom regióne Zemplína taký záujem. Tentokrát sa k rozvoju životných zručností detí a mladých ľudí a kameru vyjadrila aj senior expertka našej Nadácie pre deti Slovenska a školiteľka rozvoja životných zručností Aneta Chlebničanová.

Základná škola u Filipa, Banská Bystrica

Keď je implementácia výchovno-vzdelávacieho programu rovnako dôležitá ako jeho obsah

Byť súkromnou školou nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Naša spoločnosť je k súkromným školám plná predsudkov a viacerých očakávaní, napríklad istej výnimočnosti. Myslíme si však, že pre väčšinu spoločnosti sú súkromné školy nepoznaným územím, aj preto sme im vo vzdelávacom programe na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí dali priestor. Súkromná základá škola u Filipa už od svojho vzniku v roku 2003 pracuje s rozvojom životných zručností svojich žiakov a žiačok. Skúsenosťami a zámernou prácou sa rozvoj osobnostých kompetencií dieťaťa stal nosným princípom nielen výchovy, ale aj vzdelávania tejto školy. Profil absolventov a absolventiek Školy u Filipa nie je len formálnym textom v školskom programe výchovy a vzdelávania školy, je súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu a jeho implementácia je rovnako dôležitá ako jeho obsah.

Banskobystrická Škola u Filipa je postavená na partnerskom a rešpektujúcom prístupe k žiakom. V škole sa riadia modelom Vysoko efektívneho učenia. Jej dospelí členovia chcú, aby v nej deti cítili zmysluplnosť vzdelávania, aby boli zvedavé a mali chuť poznávať okolitý svet a pohyb v ňom. Aj túto školu sme navštívili s kamerou. Opýtali sme sa detí, aké sú ich najobľúbenejšie životné zručnosti, ale aj ich rodičov, ako sa osvojovanie životných zručností v škole prejavuje na deťoch doma. Okrem toho sa vo videu dozviete, prečo by mali deti vedieť, ako sa učí ich mozog, či ako sa učí matematika v pohybe.

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske

Funkčný školský podporý tím je dôležitým pilierom školy

Stredná škola je priestorom nielen na absorbovanie odborných vedomostí, ale aj priestorom na rozvoj osobnosti dospievajúceho mladého človeka. Strednej odbornej škole v Partizánskom, ktorá sa zapojila do nášho vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí, záleží na individuálnom prístupe k študentom a študentkám. Disponujú funkčným školským podporným tímom, ktorého členkami sú aj školská psychologička Mirka Masariková a sociálna pedagogička Zuzka Gergelová. Obe sa zhodujú na tom, že zo stredných odborných škôl by nemali vychádzať len zruční odborníci, ale aj empatickí ľudia. Preto zámerne pracujú s rozvojom osobností študentov a študentiek tejto školy, podporujú tak aj prácu učiteľov. Školský podporný tím v Partizánskom je tak nástrojom profesionalizácie a ľudkosti práce celej školy.

V tejto škole sme zažili systematickú a premyslenú prácu s diagnostikou potrebných životných zručností a ich následným rozvojom cez zmysluplné aktivity, napríklad adaptačný týždeň pre žiakov prvého ročníka. Prečítať si prípravu tejto aktivity, jej vyhodnotenie a odporúčanie pre prácu jednotlivých pedagógov školy, bolo zážitkom aj pre lektorov a konzultantov nášho vzdelávacieho programu. Viac sa o tejto škole dozviete vo videu nižšie.

Príklady dobrej praxe rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí na Slovensku v rámci neformálneho vzdelávania:

OZ Úspešný život, Lučenec

Bez spolupráce a bez partnerov to nepôjde

Občianske združenie Úspešný život a jeho členovia pracujú od roku 2006 v okrese Lučenec s deťmi a s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Stretávajú sa teda s rodinami, ktoré žijú na pokraji chudoby a ich financie často nestačia ani na základné životné potreby. Aby ľuďom z týchto komunít pomohli vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby, spolupracujú v združení Úspešný život s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, komunitnými centrami, ale aj so samosprávou a vyšším územným celkom.

Pretože je ich práca nesmierne dôležitá, navštívili sme sociálne pracovíčky z tohto združenia, Stanislavu Jonášovú a Martinu Šlajferčíkovú osobne aj s kamerou. Obe boli zapojené do nášho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí ako účastníčky vzdelávania. Vo videu sa preto dozviete napríklad to, čím sú marginalizované rómke komunity špecifické, či ako v združení rozvíjajú životné zručnosti detí z týchto komunít.

Materské centrum Dupajda, Nižná

Rozvoj životných zručností je spoločnou cestou detí, rodičov aj pedagógov

Prvé deti, ktoré trávili spolu so svojimi mamami čas v tomto materskom centre v Nižnej, majú dnes 18 rokov. Aj vďaka jeho riaditeľke a komunitnej pracovníčke Janke Tuhej sa im roky prirodzene darí rozvíjať životné zručnosti ako priateľstvo, spolupatričnosť, empatia a rešpekt v komunite detí a ich rodičov v tomto materskom centre. Dupajda je od roku 2005 otvoreným a bezbariérovým priestorom pre všetkých bez rozdielu a my sme radi, že bola Dupajda súčasťou nášho vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Na životné zručnosti totiž často v rodinách či v školách nezostáva čas. Myslíme si, že sú samozrejmosťou, že prídu samé. Ich rozvoj je však spoločnou cestou detí, rodičov aj pedagógov. Deti potrebujú dospelých, ktorí im budú zámerne pomáhať rozvíjať tieto zručnosti, dospelí zas potrebujú iných dospelých, ktorí ich budú podporovať v rozvoji týchto zručností u detí. V materskom centre Dupajda sa im to darí.

V rámci svojich programov a aktivít už pomohli niekoľkým mamám nájsť si prácu, iným zase pripraviť sa na materstvo. Spolu s kuratelou a ďalšími organizáciami tiež posilňujú rodičovské zručnosti, aby mohli všetky deti, kým je to možné, plnohodnotne vyrastať vo svojich pôvodných rodinách. Viac sa o Dupajde a o tom, ako v centre pracujú, dozviete v inšpiratívnom videu nižšie.

Komunitné centrum Kompas, Nové Zámky

Mimovládne organizácie zohrávajú v životoch detí a mladých ľudí dôležitú úlohu

Mapovať potreby detí a mladých ľudí, spolupracovať s miestnou samosprávou, vytvárať bezpečné miesto pre mladých ľudí – to je cesta Komunitného centra Kompas z Nových Zámkov. Náš program rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní, ktorého súčasťou bolo aj KC Kompas, zastihla pandémia ochorenia Covid-19. Bol to veľmi náročný čas, aj pre centrum samotné, keď sa deti a mladí ľudia nemohli stretávať v jeho priestoroch. O to viac sa centrum snažilo byť s mladými ľuďmi v kontakte a rozvíjať ich životné zručnosti napríklad prostredníctvom online stretnutí, alebo pri spoločných zmysluplných aktivitách v exteriéroch mesta. O to, aby čo najmenej miestnych mladých ľudí zostalo bez sociálneho kontaktu, sa zaslúžil aj pracovník s mládežou z KC Kompas Lukáš Kocera.

Kompas je dnes ako v podstate mimovládna organizácia dôležitým partnerom samosprávy a miestnej komunity najmä vďaka svojej snahe a úprimnému záujmu pracovať v najlepšom záujme detí a mladých ľudí. Podľa Koceru je už dnes vidieť, ako sa mladí ľudia po rokoch, čo navštevujú komunitné centrum Kompas, sami angažujú v meste ako dobrovoľníci, sú schopní vyjadriť svoj názor, prípadne niečo zorganizovať. Viac sa o tomto centre, ale aj jeho aktivitách pre mládež dozviete vo videu.

OZ Anima, Bohdanovce

Aby mali deti každý deň aspoň jeden pozitívny zážitok!

Občianske združenie Anima oslávilo v roku 2022 svoje 10. výročie. Jeho členovia a členky majú za sebou desať rokov tvrdej a ušľachtilej práce s rodinami v ohrození – napríklad s takými, ktorým hrozí odňatie detí z rodičovkej starostlivosti. Vytvorili tu pre nich domov na pol ceste, kde im ponúkajú bývanie, ale aj sprievodcu v podobe odborného pracovníka pre rodičov a pre ich deti. Sme veľmi radi, že toto občianske združenie prinášalo medzi účastníkov nášho vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí rozmer inakosti. Prinášala ho tam najmä Katarína Komošová, členka tohto združenia, a to prostredníctvom zdieľania svojich skúseností s klientmi z Bohdanoviec. Vidieť jej očami svet rodičov a ich detí, ktorí žijú v tomto centre, bolo otvorením dverí do sveta, ktorý ľudia z bežnného života zrejme nepoznajú.

Okrem toho, že pomáhajú rodinám v núdzi, im na dvore centra behajú sliepočky aj ovce, deti tu vedú aj k práci v záhradke. Prečo to robia? Predsa preto, aby mali tieto deti každý deň aspoň jeden pozitívny zážitok. O tom, ako v OZ Anima učia rodičov byť rodičmi, či to, ako vyjsť s peniazmi, aj keď ich je ich v peňaženke menej než by potrebovali, sme natočili aj video reportáž.

Anketa na záver

Na jednom z posledných osobných stretnutí s účastníkmi nášho programu na rozvoj životných zručností sme sa nielen ich, ale aj našich externých lektoriek opýtali:

  • prečo ste sa stali súčasťou tohto projektu?
  • ako rozvíjate životné zručnosti detí a mladých ľudí v škole či v organizácii?
  • na rozvoji akých zručností s nimi pracujete?
  • prečo sú podľa vás tieto zručnosti v živote dôležité?

Možno vás ich odpovede inšpirujú, aby ste sa životnými zručnosťami detí a mladých ľudí začali pri práci s nimi sami zaoberať.

Projekt „Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.