Programy Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Potreby detí a mladých ľudí na prvom mieste.

Program vytvárania komunít, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa pri plánovaní a realizácií aktivít v komunite.

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom sú také, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. V  Komunitách priateľských deťom a  mladým ľuďom sa dospelí zaujímajú, aké majú deti a  mladí ľudia potreby a  názory. Deti a  mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť. V Komunitách priateľských deťom a mladým ľuďom dospelí deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach realizovateľné, mohli uskutočniť a následne ich pretavujú do skutočnosti. V Komunitách priateľských deťom a mladým ľuďom sú deti a mladí ľudia zapájaní aj do realizácie samotných riešení a opatrení, do ich vyhodnocovania a kontrolovania.

Ako pomáhame?

  • vzdelávanie v problematike identifikácie potrieb detí a mladých ľudí, v rozvoji ich životných zručností , v mobilizovaní miestnej komunity a podpore spolupráce jednotlivých kľúčových aktérov;
  • konzultovanie pri tvorbe akčných plánov s a pre deti a mladých ľudí v miestnej komunite na základe mapovania ich potrieb a realizácii konkrétnych naplánovaných aktivít;
  • informačné a metodické aktivity prostredníctvom vydávania príručiek a pravidelne aktualizovaných informácií na portáli www.codetipotrebuju.sk venujúcich sa témam potrieb detí a mladých ľudí, zvyšovaniu ich participácie na živote miestnej komunity a šíreniu dobrých príkladov praxe zo Slovenska i zahraničia;
  • udeľovanie Ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za predchádzajúci rok, ktoré je spojené s finačným darom na rozvoj aktivít v prospech detí a mladých ľudí a spolu s nimi.

Pre koho je náš program určený?

Cieľovými skupinami sú predovšetkým pracovníci samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi, miestni aktivisti a iní dospelí, ktorí s deťmi a mladými ľuďmipracujú. V prvom rade projekt slúži samotným deťom a mladým ľuďom.

Pozrite aj

Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska

Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí

Kalendár

21–22
máj

Workshop pre zapojenú samosprávu Nové...

Workshop v rámci projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni (operačný program Efektívna verejná správa)