Programy Deti v bezpečí

Deti v bezpečí

Podpora projektov zameraných na bezpečnosť detí a mladých ľudí.

Grantový program Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA plynule nadväzuje na dva predchádzajúce grantové programy – Športujem rád a bezpečne a Bezpečne v komunite, bezpečne doma. 

Už siedmym rokom bude podporovať projekty zamerané na bezpečnosť detí a mladých ľudí. 

Posledný rok bol z dôvodu celosvetovej pandémie Covid-19, ktorej dôsledky sa prejavili veľmi významne aj na Slovensku, veľmi špecifický. Aj z tohto dôvodu sme v júni a júli 2021 realizovali prieskumnú kvalitatívnu štúdiu, zameranú na zmapovanie javov, ktoré mladých ľudí významne ovplyvnili a identifikovanie ich potrieb, ktoré obdobie pandémie prinieslo. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group v rámci Grantového programu Deti v bezpečí reaguje na aktuálne potreby detí a snaží sa ich napĺňať prostredníctvom grantovej podpory zmysluplných projektov. Aj tieto zistenia nám umožnili nastaviť grantový program Deti v bezpečí tak, aby sme cielene podporovali riešenia, ktoré reagujú na aktuálne výzvy a zvýšia ich kvalitu života.

Naše zistenia ukázali, že najnáročnejšie bolo pre deti a mladých ľudí zažívať najmä lockdown spojený s dištančným vzdelávaním. Napriek tomu, že niektoré aspekty tohto obdobia vnímali pozitívne – najmä viac možností na organizovanie svojho času a jeho trávenie s rodinou, celkovo ho vnímali viac negatívne. Najväčšiu daň si asi vyžiadala ich duševná pohoda. Jasne identifikovali, že sa v tomto období nenapĺňali ich potreby reálnej komunikácie, socializácie, úcty a uznania. Toto sa prejavilo aj v oblasti vzdelávania, kde mladí ľudia počas dištančného vzdelávania necítili záujem o svoju osobnosť zo strany učiteľov, vnímali nedôveru, podozrievanie z podvádzania a nemožnosť osobnej komunikácie s učiteľmi. Tieto skutočnosti čiastočne vnímali aj samotní učitelia. Po návrate detí do školy u nich vnímali zhoršené komunikačné zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať. 

Pandémia, rovnako ako v mnohých iných oblastiach, aj v oblasti napĺňania potrieb detí naplno odhalila niektoré problémy, ktorým naša spoločnosť čelí. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné sa venovať ich psychickému zdraviu a pohode. Potrebujeme do ich života zaviesť nástroje, ktoré im pomôžu zvládať krízové situácie, potrebujeme im vytvárať prostredie, kde sa cítia bezpečne a majú priestor na nadväzovanie vzťahov. 

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.