13. ročník grantového programu Cloetta bude v znamení inklúzie – pre mladých, zdravotne znevýhodnených aj pre seniorov

Šesť organizácii si na realizáciu svojich projektov v Levickom okrese rozdelí sumu osemtisíc eur. Zároveň ide o organizácie, ktoré splnili podmienku, že ide o primárne už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. umožní prostredníctvom tohto grantu ďalší rozvoj a lepšie fungovanie.

Kto získal grant?

Psychologickú pomoc, prevenciu a intervenciu pred sebapoškodzovaním mladých ľudí vo vybraných školách bude zabezpečovať v okrese Levice IPčko. Tri pevné body – radosť z pohybu, z nových vedomostí a pomoci druhým, ktorá by mala byť súčasťou našich životov, ponúkne mladým ľuďom v tomto okrese občianske združenie DELF. O fyzickú a psychickú pohodu na florbalovom ihrisku a s nástrojmi správnej veľkosti pre najmenších sa zase postará Športový klub FBC Levice. Pozitívny prístup detí k svetu techniky a fyziky, elektroniky, mechatroniky a k pracovným činnostiam či remeselnej výrobe budú zase budovať na Základnej škole v Bátovciach. Dôležitosť sociálnej integrácie žiakov s mentálnym znevýhodnením v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením si uvedomujú v Spojenej škole internátnej Z. Nejedlého v Leviciach, čaká ich preto osvojovanie a upevňovanie si rôznych záhradníckych zručností. Jeseň života chcú seniorom v Zariadení sociálnych služieb v Leviciach spríjemniť reproduktorom s hudbou, orffovými nástrojmi a aromalampou. To ale nie je všetko, pridajú sa k nim aj detičky so zdravotným znevýhodnením či rizikovým vývinom.

no.názov organizácienázov projektu mestokrajanotácia projektuschválená suma 
1IpčkoPrvá psychologická pomoc pre mladých ľudí v kríze v okrese LeviceBratislavaBANa naše linky pomoci (IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka) sa obracajú ľudia, ktorí prežívajú náročné momenty, ktoré bez odbornej pomoci vyúsťujú do sebapoškodzovania, samovraždených myšlienok a pokusov. Dištančnú sme rozšírili o krízové služby KÁČKO a výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktoré spájajú prvú psychologickú pomoc na linkách pomoci s osobnou prvou psychologickou pomocou. Krízové kontaktné centrá Káčko a výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko predstavujú novú a inovatívnu formu poskytovania krízovej intervencie, ktorá je založená na osobnom, bezplatnom a anonymnom stretnutí ľudí, ktorí potrebujú pomoc v akútnych životných situáciách. Odborníci z IPčka sú pripravení v rámci projektu poskytovať prvú psychologickú pomoc a krízovú intervenciu v Káčko Nitra, počas výjazdov Krízového intervenčného tímu IPčko a realizovať aj preventívno-intervenčné aktivity pre mladých ľudí v školách v okrese Levice.1 800,00
2DELF, o.z.Tri pevné bodyLeviceNRLezenie, tak ako aj iné športy, má svoje základné pravidlá a princípy, ktoré pomáhajú najmä začínajúcemu športovcovi zvládnuť stále náročnejšie výzvy. Jedným z pravidiel lezenia je technika troch pevných bodov. Lezec počas lezenia umiestňuje/premiestňuje vždy len jednu končatinu, čím si zabezpečuje istejšiu stabilitu. Počas doby, kedy je pevne prichytený na skalu/stenu, má možnosť premyslieť si ďalší krok a postupovať smerom dopredu.
Podobné princípy uplatňujeme aj pri výučbe začínajúcich lezcov (deti a mladí ľudia), ako aj lezeckých inštruktorov/dobrovoľníkov, ktorí by mali vedieť poradiť a usmerniť svojho lezca. Dôraz však nedávame len na správnu techniku lezenia či istenia, ale aj celkového prístupu a osobnostného postoja lezca. Každý lezec by mal ovládať „3 pevné body“: nadšenie, vedomosti/schopnosti a pomoc druhým.  Našim hlavným cieľom nie je vrcholový športový výkon, ale najmä radosť z pohybu, z nových vedomostí a pomoci druhým, ktorá by mala byť súčasťou našich životov.
1 797,30
3Športový klub FBC LeviceŠport patrí deťomLeviceNRProjekt „Šport patrí deťom“ je zameraný hlavne na najmenšie kategórie nových športovcov. Výchova kvalitného športovca začína už niekde na začiatku štúdia na základnej škole a presne na tieto detičky sa zameriavame. Finančnou podporou z tohto projektu chceme zabezpečiť pre maličkých prípravkárov kompletnú materiálovo-technickú vybavenosť, aby sa mohli sústrediť len na športovanie a rozvoj svojích fyzických a psychických zručností. Najčastejšia chyba, ktorú robia učitelia alebo tréneri je, že dajú prváčikovi do ruky hokejku určenú pre vysokých hráčov a nechajú ich len tak pobehovať po ihrisku. Našim cieľom je, kúpiť našim športovcom hokejky presne pre nich určené, tiež brankársku výstroj, aby sme boli všetci plne chránení pred nebezpečenstvom úrazu a florbalové bránky, ktoré by nám umožnili vstup do súťaže aj s týmito kategóriami. Tiež ale nezabúdame na našich juniorov, ktorým chceme zjednodušiť cestovanie na zápasy, aby sa mohli sústrediť len na reprezentáciu mesta.1 500,00
4Základná škola, Bátovce 368TECHNEBátovceNRProjektom chceme formovať pracovné zručnosti a návyky detí do pracovného života. Mimoškolskými aktivitami projektu v školskej dielni, exkurziami a pracovnými činnostiam budú mať deti možnosť experimentovať s rôznymi materiálmi, manipulovať s rozličnými nástrojmi a zároveň si rozvíjajú pozitívne vôľové morálne vlastnosti a cit k pracovnej kultúre. Podporou aktivít projektu možno už od detstva dospieť k pozitívnym výsledkom k formovaniu kladného postoja detí k svetu techniky a fyziky, elektroniky ,mechatroniky a k pracovným činnostiam. Vytvorenie kladného postoja a zručností detí k pracovným činnostiam je nielen cieľom vzdelávania ale aj požiadavkou spoločnosti, rôznych výrobných firiem a remeselnej činnosti.1 400,00
5Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, LeviceBio-zelenina z vyvýšených záhonov.LeviceNRProjekt je zameraný na skvalitnenie výuky zdravotne znevýhodnených žiakov praktickej školy. V našej škole vzdelávame žiakom s mentálnym postihnutím aj v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Pre potreby praktickej výučby odborného predmetu pestovateľské práce chceme zriadiť vyvýšené záhony, kde si môžu osvojovať praktické zručnosti aj žiaci s telesným postihnutím. K vyvýšeným záhonom je dobrý prístup a  sú vhodné aj pre menej pohyblivých pestovateľov, keďže sa k nim netreba zohýbať. K vyvýšeným záhonom by bol aj bezbariérový prístup a v blízkosti by sme chceli osadiť lavičku na oddych, kde by mohli žiaci po práci oddychovať a obdivovať výsledky svojej práce.
Osvojovanie a upevňovanie rôznych záhradníckych zručností zlepší možnosti sociálnej integrácie a zvýši šance na ďalšie uplatnenie našich žiakov v chránenom pracovisku.
1 220,00
6„JESEŇ ŽIVOTA“,  Zariadenie sociálnych služieb LeviceMuzikoterapia – seniori a detiLeviceNRV našom zariadení sociálnych služieb sme zameraní nielen na ľudí v seniorskom veku, ale aj prostredníctvom Služby včasnej intervencie  (ďalej SVI) v levickom regióne na pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v rannom veku (0-7r.). Preto k nám radi chodia na prax študenti z Fakulty soc. vied a zdravotníctva z UKF Nitra, aby načerpali vedomosti a prax v práci so seniormi ale aj deťmi. Prostredníctvom tohto projektu: „Muzikoterapia- seniori a deti“ by sme chceli na jednej strane vzbudiť záujem do práce študentov formou- ktorá im je veľmi blízka, teda hudbou a na strane druhej cez hudbu navodiť príjemné chvíle a dobrú náladu u detí a seniorov. Veríme, že s reproduktorom, orffovými nástrojmi a tiež aromalampou tento náš zámer dosiahneme. 🙂320,00
SPOLU8 037,30

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 13 rokov.