Podporíme vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí.

Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho štvrtom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako 43 000 €. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska.

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V jeho štvrtom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako 43 000 €. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska.

Finančný príspevok do výšky 2000 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia. Cieľom grantového programu je zároveň podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže.

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá, ktoré:

  • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
  • podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
  • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
  • podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.
Podrobné informácie o programe nájdete v dokumente: 
Grantové podmienky programu
Na prípravu projektu pred vložením do online systému môžete využiť: 
Pomocný formulár pre vypracovanie projektu
Pre záujemcov o grant organizujeme vzdelávací tréning: 
Pozvánka na vzdelávací tréning.
Prihlásiť sa na tréning môžete online:
Prihláška

Dôležité termíny

30. 1. 2019 – uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )
23. január 2019 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
30. január – 20. február 2019:  hodnotenie žiadostí
22. február 2019-  vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
apríl 2019 – 2-dňový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti
marec  – august 2019: realizácia projektov

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je vytvoriť najväčší nadačný fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovňa vložila viac ako 400 000 €. Z neho boli podporené aktivity v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite, vzdelávacie aktivity a rozvoj podporených organizácií.

Viac informácií o Nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, nájdete na našej web stránke.

Telefonické konzultácie

Ing. Lucia Skokanová
+421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk |