Poznáme výsledky Športujem rád a bezpečne

Začiatkom septembra vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA Vienna Insurance Group, a.s. už 6. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. Grantový program Športujem rád a bezpečne je zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, podporou vnútornej motivácie detí a mladých ľudí pri pohybových aktivitách nesúťažného charakteru. 

Cieľom programu je podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí  s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti a podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách. Ambíciou grantového programu Športujem rád a bezpečne je podporovať organizácie, ktoré sa dlhodobo vzdelávajú v téme vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí, podpore vnútornej motivácie pri pohybových aktivitách, rozvoju sebaúcty a sebavedomia u detí a mladých ľudí. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 119 prijatých projektov. Nakoniec vybrala 20 projektov z celého Slovenska, ktoré v najvyššej možnej miere spĺňali kritériá grantového programu a zároveň zapájajú deti a mladých ľudí do plánovania a aktivít projektu. Hodnotitelia prihliadali zároveň na to, aby sa čo najviac pohybových aktivít konalo v exteriéri a prírodnom prostredí a vytvorili sa podmienky pre pohyb rôznych skupín komunity.   

Celková rozdelená suma pre 6. ročník grantového programu je takmer 41 000 €. Podpora smeruje rovnomerne do všetkých regiónov Slovenska. Okrem detí a mladých ľudí z bežného prostredia je polovica podporených projektov zameraných na deti so špecifickými potrebami a v krízovej situácii.  

č. Názov organizácieNázov projektuMesto
Kraj
Anotácia projektuSchválená suma
1ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)Pravá ruka, ľavá nohaBratislavaBratislavskýVďaka finančnej podpore pribudne na verejne prístupnom školskom dvore športová fit dráha, na ktorej si deti budú merať sily samé so sebou. Dobrovoľníci pripravia fit dráhu, na ktorej deti rúčkujú, vešajú sa, šplhajú, trénujú rovnováhu pri prechode po lane a učia sa plánovať každý svoj ďalší krok tak, aby neskončili na zemi. Víťaz nie je ten, kto porazí súperov. Víťaz je každý, kto prekoná seba samého.2 500,00€
2PAREZKA N.O.Horolezecká stena v centre PAREZKANižná MyšľaKošickýParezka je špeciálne rehabilitačné zariadenie. Hlavným cieľom projektu je postavenie horolezeckej steny. V dávnych dobách bolo lezenie pre človeka nevyhnutné. Skryť sa vo vrcholkoch stromov pred divou zverou, pozbierať zo stromov úrodu, vyliezť na skaly, to všetko naši predkovia s prehľadom zvládali. Čo tak skúsiť aj inú športovú aktivitu a objaviť krásu lezenia? Nemusíme hneď vyraziť na skaly, na začiatok nám postačia lezecké steny. Lezenie je pre človeka prirodzený pohyb, hoci ho v dnešnej dobe vykonávať nemusíme. 2 100,92€
3Spojená škola internátnaV zime v lete športujeme !KremnicaBanskobystrický
Zámerom projektu je podporiť v deťoch nesúťažné športovanie, motivovať ich k pravidelným športovým aktivitám a zmysluplne využívať čas mimo vyučovania v školskom klube a na školskom internáte. Cieľom je stráviť čo najviac času vonku v prírode, na čerstvom vzduchu. Hlavne počas aktuálnej situácie pandémie Covid, aby si posilnili imunitu, hýbali sa a športovali. Získané finančné prostriedky budú využité na nákup športových pomôcok. 
2 500,00€
4Športový klub polície – ILYO Taekwondo KošiceBojujeme ako viemeKošiceKošický
Taekwondo sa dá praktizovať takmer všade s veľmi malým alebo žiadnym vybavením, bez ohľadu na vek, národnosť, etnicitu, náboženstvo alebo schopnosti. Cieľom projektu je predstaviť taekwondo ako šport pre všetkých, zabezpečiť pravidelný tréning, odborné vedenie, organizačné zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie všetkým športovcom, ich trénerom a nevyhnutnému doprovodu. Taekwondo má mnoho psychologických výhod, ako napríklad zvýšená sebaúcta, sebapojatie a zníženie agresivity znižujú skóre úzkosti a zvyšujú skóre osobnej nezávislosti a schopnosti prevziať vedúcu úlohu. Do projektu budú zapojené deti z bežného prostredia ako aj deti so zdravotným znevýhodnením. 
1880,72€
5Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad TopľouTelocvičňa v záhradeVranov nad TopľouPrešovskýV Špeciálnej základnej škole sú vzdelávané deti s rôznymi diagnózami. Jednou skupinou sú deti s pervazívnou vývinovou poruchou s multifaktoriálnymi príčinami (autizmus). Vybudovaním „Telocvične v záhrade“ s workoutovymi zostavami bude pre ne vytvorený bezpečný priestor pre športovanie a participáciu s deťmi z vedľajšej základnej školy, v rámci vzdelávacieho procesu, školskom klube aj v mimoškolskej krúžkovej činnosti. Takto vytvorený športový priestor napomôže  k  pravidelným športovým aktivitám a socializácii žiakov. 

2 500,00€

6Základná škola Drábova 3Víkend v pohybeKošiceKošický
Cieľom projektu je priniesť deťom rôzne aktivity na rozvoj pohybových schopností, koordinácie pohybu a pod. Vďaka týmto aktivitám chce škola priviesť deti k pravidelnej športovej činnosti, poukázať na efektívne trávenie voľného času, radosť z prirodzeného pohybu a na tvorbu medzigeneračných vzťahov. V neposlednom rade sa deti naučia dodržiavať zásady bezpečného športovania a získajú osobnú skúsenosť v tom, že cieľom športu nie je len víťazstvo, ale aj radosť z pohybu. Finančné prostriedky budú použité na nákup športových pomôcok. 
2 000,00€
7Pomôž inýmŠportujeme spoločne a bezpečne v našej komuniteTurzovka

Žilinský
Cieľom projektu je organizovať športové aktivity a zapojiť do športovania čo najviac detí z Turzovky spoločne s deťmi z Centra pre deti a rodinu z Horného Kelčova. Zvýšiť u detí sebavedomie a zdravý životný štýl. Spojiť a vytvoriť spoločne komunitu, ktorá bude športovať a bezpečne tráviť voľný športovaním. Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre pohybové aktivity pre deti z bežného prostredia a deti z Centra pre deti a rodinu. Za finančné prostriedky budú nakúpené bicykle a kolobežky. 1 979,00€
8Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská BystricaVoda je náš živel!Banská Bystrica

Banskobystrický

Projekt je zameraný na činnosť vodných skautov vo vodnom programe a v aktivitách realizovaných v rôznych vodných prostrediach. Hlavným rozvojovým prostriedkom je predovšetkým splavovanie riek. Keďže väčšina z detí a mládeže v skautskom zbore je vo veku školopovinných detí, vedúci oddielov kladú veľký dôraz na správne a bezpečné vykonávanie športových aktivít na vode. Cieľom projektu je rozvoj osobnosti členov s dôrazom na športové zručnosti a dôsledné osvojenie si zásad bezpečnosti a správnych reakcií počas krízových situácií. Finančné prostriedky budú využité na vybavenie oddielu vodných skautov vodáckymi a bezpečnostnými pomôckami. 
2 500,00€
9JAKA ŠPORTDetské cyklotraily – hravo a bezpečneKošiceKošický
Hlavným cieľom projektu je zábavnou a zároveň náučnou formou motivovať deti, mládež, ale aj rodiny s deťmi k pravidelnému pohybu v prírode počas väčšiny roka, kedy sa dá praktizovať horská cyklistika. Organizácia chce dobudovávať detské hravé cyklotraily rôznej náročnosti a obohacovať ich o prírodné, ako aj umelo vytvorené prekážky, kde môžu deti, mladí ľudia, ale aj dospelí spoznávať svoje prednosti a limity s dôrazom na bezpečnosť vďaka inštalovaným sprievodným značeniam a workshopu zameraného na bezpečnosť pri horskej cyklistike a iných outdoor aktivitách. Praktickými ukážkami naučiť deti, mladých ľudí a dospelých správne sa starať o svoj bicykel a odbornými tréningami rozšíriť ich technické zručnosti.
2 236,00€
10Herbidus o.z.Najkrajší pohľad je z konského chrbtaRimavská SobotaBanskobystrický
Občianske združenie podporuje jazdecký šport od prvého kontaktu s koňom až po dosiahnutie športovej úrovne jazdenia. Kým sa  z dieťaťa stane jazdec, sú potrebné tisíce hodín strávené v sedle. Jazda na koni pomáha k spevneniu brušných, stehenných a chrbtových svalov, podporuje správne držanie tela, umožňuje pohyb na čerstvom vzduchu a tiež učí deti zodpovednosti pri starostlivosti o svojho zvieracieho parťáka. Finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok pre jazdecký šport. 
1 400,00€
11AŠK Inter BratislavaSplavovanie DunajaBratislavaBratislavskýCieľom športového klubu je deti motivovať k športu, zlepšiť ich pohybové aktivity a vytvárať puto medzi rodičmi a deťmi. Splav pre rodiny s deťmi sa bude konať z Devína, kde sa najprv oboznámia so základnými vodáckymi úkonmi a potom sa vydajú na dobrodružnú cestu po Dunaji smerom do Vlčieho hrdla. Projekt je výnimočný v tom, že vodáctvo všeobecne nie je úplne známym športom, preto je dôležité, aby sa deti a mládež dozvedeli nielen o kanoistike a vodáctve, ale aj o okolitej prírode. Finančné prostriedky budú využité na nákup vodáckej výstroje. 2 160,00€
12Telovýchovná Jednota Oravan NámestovoBezpečne na vodeNámestovoŽilinský
Jachting je krásny šport v prírode, učí deti zodpovednosti za seba a aj za svoje okolie. Aby sa deti na lodi cítili bezpečne potrebujú mať zvládnuté základy plávania. Najlepšie plávať sa naučia na plavárni pod dohľadom skúsených trénerov. Základom projektu je plavecký kurz pre deti a tiež kurz vodnej záchrany pre trénerov jachtingu. Zakončenie projektu je účasť na Športovom dni mesta Námestovo, kde sa jachting prezentuje ako nesúťažný šport.
1 084,00€
13Jazdecký klub Excel MadonSet out do sedlaRimavské BrezovoBanskobystrický
Cieľom projektu je vybudovať zázemie, kde sa môžu deti prezliecť a kde im bude pred výcvikom spresnené ako sa treba v jednotlivých situáciách správať, ako bezpečne zdolať športové disciplíny, ako sa chrániť pred možným pádom, a iné potrebné inštrukcie, ktoré budú prvou aktivitou pred samotným športovým výkonom. Realizáciou projektu si organizácia zlepší priestorové podmienky na prvý kontakt s deťmi a mládežou, kde budú pripravované na jednotlivé aktivity, oboznamované  s ochranou.
2 500,00€
14Obec HencovceŠportujeme – nudu zaženiemeHencovcePrešovský
Pomocou grantu chce obec postupne vytvoriť centrum športu  a pohybových aktivít v areáli aj interiéri komunitného centra a organizovať pohybové a športové aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby tak všetci bez rozdielu mali možnosť pravidelného pohybu a tak pestovali zdravý životný štýl. Šport môže mať pozitívny dopad na socializáciu, fyzický a duševný vývin rómskych detí a súčasne byť aj nástrojom vzájomného spoznávania a búrania predsudkov. Pre rómske deti môže šport znamenať aj „cestu von“ z vylúčenej lokality.
1 600,00€
15ZRPŠ Krivany, o.z.KOLO Krivian za ZDRAVÍMKrivanyPrešovský
Deti milujú bicyklovanie. V obci je krásna záhrada v areáli s historickým kaštieľom. Vďaka zakúpeniu drevených prenosných prekážok chce škola vytvoriť cyklistickú dráhu (nielen pre cyklistov) na ohradenom veľkoplošnom prírodnom povrchu. Využitie bude takmer celoročné, no škola má aj vyšší cieľ. Chce šíriť osvetu bicyklovania ako zdravého životného štýlu, a organizovaním cyklo-podujatí na úrovni obce aj regiónu Horná Torysa poukázať na potrebu dobudovania diaľkovej cykloturistickej trasy EuroVelo11 v tejto lokalite.
1 985,55€
16Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, LeviceKamenárina sa hýbeLeviceNitriansky
Projekt reaguje na potrebu zvyšovať fyzickú kondíciu a psychickú odolnosť mládeže pri dodržaní aktuálne nariadených obmedzení v školách. Ponúka bezpečné pohybové aktivity vo fitparku, prinášajúce radosť z vlastného výkonu, inováciu, spestrenie a najmä pobyt na čerstvom vzduchu bez rúšok. Prieskum medzi žiakmi ukázal veľký záujem o cvičenie s vlastnou váhou na fitness strojoch, ktoré podporí zdravý životný štýl a socializáciu v komunite počas vyučovania, predĺžených prestávok i po vyučovaní. Fitpark bude prístupný na športovanie aj ďalším návštevníkom školy zo športových klubov, záujmových športových skupín, blízkeho Detského domova a Osobitnej školy internátnej.
1 704,00€
17Parkour ŠkolaMesto v haleBratislavaBratislavský
Myšlienka osamostatnenia sa a zrealizovania skvelého pohybového zázemia pre ľudí, ktorí sa venujú parkouru bolo vždy snom Parkour školy. Mať priestor, ktorý im umožní hýbať sa tak ako v meste, aj počas nepriazne počasia.  Môcť rozvíjať deti v súlade s ich osobnosťou, potrebami a najmä slobodou. Ukázať im krásy nesúťažného športovania a rozdúchať v nich plameň neuhasiteľnej motivácie a radosti. Víziou je vybudovať pre deti prostredie, kde sa naučia bezpečne trénovať, a kde budú vedené k samostatnosti, aby dokázali nadobudnuté zručnosti využiť na tréning vonku, a tým efektívnejšie vyplniť svoj voľný čas. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu na svojpomocné vybudovanie prekážok. 
2 000,00€
18SNAC & MIST n.o.ENJOY SPORTS IV. ‚‚Radosť z pohybu‘‘SmižanyKošický
Projekt ENJOY SPORTS „Radosť z pohybu“ je založený na všestrannosti, na využití všetkých ročných období, na úsmeve, zábave, kamarátstve všetkých detí a zdravom životnom štýle. Projekt prináša nový prístup k pohybovým aktivitám. Organizácia chce deťom priniesť všestrannú pohybovú prípravu a podporiť ich v aktívnom pohybe.  Zároveň kladie dôraz na budovanie lásky k pohybu s úsmevom na perách.
1 838,00 €
19R.O.K, o.z.Rok v prírodeBratislavaBratislavský
Cieľom projektu je vybudovanie špeciálneho workoutového ihriska, ktoré bude zhotovené z prírodných materiálov a v súlade s okolitým prostredím. Vybudovaním takéhoto typu ihriska chce organizácia dopomôcť k znižovaniu negatívneho trendu zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí a mládeže. Samotné prostredie v ktorom sa má ihrisko nachádzať dopomôže k celkovej duševnej relaxácii. Je dôležité rozvíjať fyzické aktivity už od útleho veku dieťaťa a vštepovať dieťaťu základy ochrany životného prostredia.
2 495,20€
20Občianske združenie ARCUSPohybom k rozvoju osobnostiRajecŽilinskýCieľom projektu je nadviazať na úspešne realizovaný projekt Športujeme s úsmevom a posunúť ho na vyššiu úroveň.  Realizáciou tohto projektu chce organizácia rozvíjať celkovú osobnosť detí a mladých ľudí, hlavne ich sebaúctu a tým aj ich sebavedomie, pretože práve tieto dve vlastnosti patria k najproblematickejším nielen u detí a mladých ľudí, ale aj u väčšine dospelých a tvoria jednu z hlavných príčin ďalších problémov v živote človeka.  Pri hre, športovaní a vôbec pohybe dochádza často k nerešpektovaniu spoluhráčov a preto má OZ za cieľ zamerať sa na vzájomný rešpekt v pohybových aktivitách a v živote vôbec.   Dôležitou súčasťou projektu je prevencia úrazov pri športe a poskytovaní prvej pomoci.2 000,00€

Vybraným grantistom gratulujeme a držíme palce!