Programy Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Prejsť na web programu ➞

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO (EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora (MNO) na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, ďalšími členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa MNO venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Konzorcium prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov eur

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce.

Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR.

Pred registráciou si pozorne prečítajte tieto dokumenty: Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu a Príručku pre žiadateľov.

Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie do NP – MNO: K 15.5.2023 sa upravuje podmienka existencie a minimálnej požadovanej dĺžky pôsobenia žiadateľa v podaktivite 1.2 na min. 6 mesiacov pred podaním žiadosti o zapojenie sa do NP. Vyradené a neschválené organizácie, ktoré spĺňajú upravené aj existujúce kritériá Výzvy sa môžu opätovne uchádzať o zapojenie sa do projektu v podaktivite 1.2

Výsledky hodnotiacich procesov

  • Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 1. kolo Výzvy
  • Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 2. kolo Výzvy
  • Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 3. kolo Výzvy
  • Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 4. kolo Výzvy
  • Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 5. kolo Výzvy

Dôležité informácie

Viac podrobností o podmienkach zapojenia sa do výzvy EU-CARE ako aj detailné znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu www.eucare.osf.sk a webovej stránke www.esf.gov.sk alebo v sekcii Dokumenty na tejto stránke vyššie.

Zrkadlový národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – Samosprávy určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.