Programy Hodina deťom

Hodina deťom

Podpora jednorodičovských rodín v núdzi.

Prejsť na web programu ➞

Témou aktuálneho ročníka je opäť pomoc deťom v jednorodičovských rodinách.

Aj v aktuálnom 23. ročníku chce Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú. Počas celej existencie nášho programu pozorne sledujeme aká je situácia detí a mladých ľudí na Slovensku a hľadáme priestor, kde bude finančná podpora od našich darcov najúčinnejšia a najefektívnejšia.

Posledné dva roky poznačené pandémiou koronavírusu Covid-19 naplno odhalili mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Grantový program Hodina deťom dlhodobo pomáha deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Komunikujeme s organizáciami, ktoré týmto deťom a rodinám pomáhajú a v roku 2021 sme v rámci mimoriadnej výzvy začali podporovať aj jednorodičovské rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. Nie je to však iba problém pandémie. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku až polovica z takmer 168-tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi, ohrozená chudobou. To je viac ako dvojnásobok oproti rodinám s obomi rodičmi, kde je ohrozených chudobou 18 percent z nich.

Už v roku 2020 sme z 22. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdelili 74 767 eur na podporu 13 projektov zameriavajúcich sa na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. Ide napríklad o organizácie, ktoré sa zameriavajú na terapeutickú pomoc ovdovelým rodičom a ich deťom (n.o. Kolobeh života), alebo také, ktoré sa zameriavajú na rozvoj rodičovských zručností slobodných mamičiek (Nádej deťom). Organizácie, ktoré pomáhajú jednorodičom a ich deťom chceme pomôcť aj tento rok. Kto získal grant naposledy, si môžete pozrieť TU.

Po prvýkrát v histórii grantového programu Hodina deťom sme na jeseň 2021 otvorili príjem žiadostí o podporu pre jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Do konca roka 2021 sa nám potom podarilo pomôcť jednorazovým príspevkom 400 eur presne 100 slovenským jednorodičovským rodinám. Vďaka Slovenskej sporiteľni dostalo ďalších 150 jednorodičovských rodín, ktoré sa prihlásili do programu, poukážky na nákup potravín v hodnote 50 €. Spoločnosť Pepco zase pomohla poukážkami v hodnote 100 € na nákup zimného oblečenia vo svojich predajniach 12 rodinám v kritickej situácii.

V máji 2022 sme opäť venovali jednorazový finančný príspevok 400 eur ďalším 50 jednorodičom,v ktorých žije 99 detí. Spolu sme medzi nich rozdelili 20 tisíc eur. Väčšina z nich sa nachádzala v krízovej životnej situácii a tento príspevok využije na zabezpečenie základných životných potrieb pre seba a svoje deti – teda na potraviny, náklady na bývanie, školské či zdravotné pomôcky, dioptrické okuliare a strojček na zuby, oblečenie pre deti, no v neposlednom rade, pre dobrý psychický aj fyzický stav detí, aj na ich krúžky a voľnočasové aktivity.

Ciele 

  • reagovať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorí žijú v jednorodičovských rodinách a čelia ťažkým životným situáciám alebo chudobe a sociálnemu vylúčeniu (napr. podpora vzdelávania, mimoškolských a voľnočasových aktivít, rozvoj talentu)
  • reagovať na potreby detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín v ohrození, sanácia dôsledkov krízovej situácie u cieľových skupín (napr. z dôvodu násilia v rodine, zneužívania alebo iných sociálno-patologických javov)
  • podporovať preventívne aktivity zamerané na predchádzanie krízovým situáciám jednorodičovských rodín, vytváranie systémových riešení a budovanie podpornej siete pre ohrozené cieľové skupiny (napr. rôzne formy psychologického poradenstva a pomoci, právne poradenstvo, odborná pomoc pri sanácii rodín)

Cieľové skupiny 

  • deti z jednorodičovských rodín alebo jednorodičovské rodiny, ktoré sú v zložitej životnej a sociálnej situácii

Programové oblasti 

Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom z jednorodičovských rodín a pomoc osamelým rodičom:

  • prevencia vzniku krízových situácií, najmä v oblasti priameho ohrozenia a násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v rodine
  • podpora programov zameraných na predchádzanie chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí, mladých ľudí a ich rodín
  • podpora inklúzie detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v rozličných oblastiach života

Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb pre jednorodičovské rodiny:

  • poskytovanie podporných služieb pre jednorodičovské rodiny v kríze
  • prinášanie inovácií a systémových opatrení na pomoc jednorodičovských rodín

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.