Programy Hodina deťom

Hodina deťom

Podpora jednorodičovských rodín.

Prejsť na web programu ➞

Téma aktuálneho ročníka je  pomoc deťom v jednorodičovských rodinách

Aj v aktuálnom ročníku chce Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú. Počas celej existencie nášho programu pozorne sledujeme aká je situácia detí a mladých ľudí na Slovensku a hľadáme priestor, kde bude finančná podpora od našich darcov najúčinnejšia a najefektívnejšia.

Posledný rok poznačený epidémiou koronavírusu Covid-19 naplno odhalil mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Grantový program Hodina deťom dlhodobo pomáha deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Komunikujeme s organizáciami, ktoré týmto deťom a rodinám pomáhajú a v minulom roku sme v rámci mimoriadnej výzvy začali podporovať aj jednorodičovské rodiny, najmä slobodné matky, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. Nie je to však iba problém pandémie. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku až polovica z takmer 168-tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi, ohrozená chudobou. To je viac ako dvojnásobok oproti rodinám s obomi rodičmi, kde je ohrozených chudobou 18 percent z nich.

Ešte pred začiatkom leta sme z 22. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom prerozdelili 74 767 eur na podporu projektov zameriavajúcich sa na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. Teraz, po prvýkrát v histórii grantového programu Hodina deťom, však otvárame príjem žiadostí o podporu pre jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Slobodní rodičia samoživitelia, starí rodičia alebo opatrovníci môžu požiadať o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Pomôžeme im s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradíme voľnočasové aktivity, letné tábory, vianočné darčeky, obedy v školách a škôlkach a prostredníctvom iných organizácií zabezpečíme odbornú terapeutickú pomoc a zdravotné pomôcky.

Aby ste zistili, či ste vhodným prijímateľom finančnej podpory z grantového programu Hodina deťom, prečítajte si prosím podrobne naše grantové podmienky. V prípade, že sa pre takýto typ podpory kvalifikujete, vyplňte online prihlasovací formulár a nezabudnite priložiť aj potrebné prílohy – čestné prehlásenie a odporúčanie organizácie.

Ciele 

 • Reagovať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorí žijú v jednorodičovských rodinách a čelia ťažkým životným situáciám, alebo chudobe a sociálnemu vylúčeniu (napr. podpora vzdelávania, mimoškolských a voľnočasových aktivít, rozvoj talentu)
 • Reagovať na potreby detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín v ohrození, sanácia dôsledkov krízovej situácie u cieľových skupín (napr. z dôvodu násilia v rodine, zneužívania alebo iných sociálno-patologických javov)
 • Podporovať preventívne aktivity zamerané na predchádzanie krízovým situáciám v životoch detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín, vytváranie systémových riešení a budovanie podpornej siete pre ohrozené cieľové skupiny (napr. rôzne formy psychologického poradenstva a pomoci, právne poradenstvo, odborná pomoc pri sanácii rodín)
 • Podporovať inklúziu detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v rozličných oblastiach života 

Cieľové skupiny 

 • deti a mladí ľudia do 18 rokov v ohrození a krízovej situácii (hraničné životné situácie, zanedbávanie, násilie na deťoch) 
 • deti a mladí ľudia do 18 rokov ohrození chudobou a sociálnym vylúčením
 • jednorodičovské rodiny, ktoré sú v zložitej životnej a sociálnej situácii 

Programové oblasti 

 1. Priama intervencia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 
  • okamžitá podpora a pomoc pre deti, mladých ľudí a ich rodiny v krízových životných situáciách 
  • riešenie dôsledkov krízových situácií, znevýhodnenia, ohrozenia a vylúčenia v životoch detí, mladých ľudí a ich rodín 
  • dlhodobá starostlivosť o ohrozené deti, mladých ľudí a ich rodiny 
 2. Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom 
  • prevencia vzniku krízových situácií, najmä v oblasti priameho ohrozenia a násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch 
  • podpora programov zameraných na predchádzanie chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí, mladých ľudí a ich rodín 
  • podpora inklúzie detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v rozličných oblastiach života 
 3. Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb 
  • poskytovanie podporných služieb pre jednorodičovské rodiny v kríze
  • prinášanie inovácií a systémových opatrení a pomoc jednorodičovských rodín 

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.