Programy Hodina deťom

Hodina deťom

Podpora dlhodobých projektov na pomoc deťom a mladým ľuďom na Slovensku.

Prejsť na web programu ➞

Vďaka vašim darom sa z vašej pomoci tešia

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov,
  • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti),
  • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov),
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia).

Ako pomáhame?

  • rozvíjame osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti,
  • chceme dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami,
  • rozvíjame zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby,
  • rozvíjame efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity,
  • podporujeme poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku 

Kto môže požiadať o grant?

O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.

Každá organizácia, ktorá chce podať žiadosť o finančný príspevok z Hodiny deťom sa musí cez ONLINE APLIKÁCIU zaregistrovať do systému, v ktorom vypracuje online formulár projektu a rozpočtu a ten elektronicky odošle do Nadácie pre deti Slovenska.

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.
Pomáha rodičom detí s postihnutím zlepšovať komunikáciu so svojim dieťaťom.

Ako prebieha hodnotenie?

V hodnotiacom procese sa Nadácia pre deti Slovenska riadi princípmi – kvalita, profesionalita, spolupráca, etika a regionálna solidarita. Pri rozdeľovaní financií z Fondu Hodina deťom je využitý princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Hodnotiaci proces v Grantovom programe Hodina deťom je dvojstupňový. Projekty, ktoré spĺňajú všetky formálne kritériá, hodnotia členovia troch Regionálnych expertných skupín Hodiny deťom, ktorí sa dlhodobo zaoberajú detskou problematikou. Svoje odborné stanovisko za celý región predkladajú Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá finálne rozhoduje o podpore jednotlivých projektov.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.