Programy Hodina deťom

Hodina deťom

Podpora jednorodičov a ich detí v núdzi

Prejsť na web programu ➞

Hodina deťom – Na pomoc deťom je vždy správny čas

Náš grantový program Hodina deťom pomáha finančne deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození už takmer 25 rokov (od roku 1999). V roku 2021 sme sa, najmä v dôsledku pandémie a jej vplyvu na rodiny, rozhodli spustiť mimoriadnu grantovú výzvu na pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi. Z grantového programu Hodina deťom sa tak stala Hodina deťom s jedným rodičom. A pokračujeme v tom naďalej.

Prečo pomáhame jednorodičom a ich deťom?

Slovensko dlhodobo zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Pandémia ochorenia Covid-19 naplno odhalila, kto sa u nás prepadá do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii. Sú to rodiny s deťmi s jedným rodičom. Z analýzy Lenky Buchlákovej z FinGO.sk z roku 2020 vyplýva, že podiel jednorodičovských domácností na Slovensku je deväť percent, to je približne 58 000 rodín. Údaje z Eurostatu zase ukázali, o koľko klesli týmto rodinám v roku 2020 v dôsledku pandémie príjmy. Ide zhruba o desať percent. Okrem toho, ako uvádza TASR, „väčšina (57 %) domácností s osamelými rodičmi má problém čeliť nečakaným situáciám ako sú oprava práčky, dlhodobejšia PN, strata zamestnania. Pätina takýchto rodín má nedoplatky za energie a desatina si nemôže dovoliť počítač“. Navyše, 54 % domácností s jedným rodičom žije v stiesnených podmienkach.

Buchláková v analýze zdôraznila, že najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva tvoria osamelé matky. Otcovia samoživitelia tvoria z celkového počtu jednorodičov približne desať percent, zvyšných 90 matky jednorodičky. „V prípade, že sa naskytne nečakaná finančná situácia alebo finančné výdavky, len malá skupina žien to dokáže utiahnuť“, píše Finreport. Ženy samoživiteľky totiž majú nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce, navyše, dostávajú nižšie mzdy ako muži, dokonca aj na rovnakej pracovnej pozícii. V priemere asi o pätinu. S tým podľa Buchlákovej súvisí aj nedostatok kapacít v jasliach či škôlkach, pre ktorý si musia krátiť svoje pracovné úväzky. Na slovenskom trhu zatiaľ nie je dostatok flexibilných zamestnávateľov a zamestnávateliek.

Jednorodičovské rodiny majú často problémy s bývaním. Ich náklady na bývanie tvoria podľa Evy Markovej z neziskovej organizácie Jeden rodič zhruba 60 až 70 % priemerného mesačného platu jedného rodiča. „Väčšina z nich sa preto sústreďuje len na základné prežitie,“ povedala minulý rok na online podujatí Charty diverzity Slovensko. To jednorodičovským rodinám znemožňuje vytvárať si akékoľvek finančné rezervy. Zaskočí ich tak napríklad akýkoľvek bežný výdavok navyše, napríklad pokazený spotrebič v domácnosti, nástup dieťaťa do školy alebo technické vybavenie dieťaťa na dištančné vzdelávanie.

Nájsť podnájom v hlavnom meste pre osamelú matku s troma deťmi je nemožné, povedala nám jedna jednorodička z Bratislavy. Celý rozhovor s ňou si môžete prečítať TU.

Podiel jednorodičovských rodín v Európskej únii v roku 2020. Aj napriek tomu, že Slovensko na tom nie je s počtom jednorodičovských rodín vôbec zle, rodiny s jedným rodičom sa u nás prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii. Nedostávajú totiž od štátu adekvátnu podporu. Zdroj štatistiky z roku 2020: EUROSTAT

Ako pomáhame jednorodičom a ich deťom?

Jednorodičia sa môžu od roku 2021 dvakrát ročne uchádzať prostredníctvom prihlasovacieho formulára o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 eur. Ten je určený napríklad ako pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb, napríklad na potraviny či náklady na bývanie, hygienické, zdravotné a školské potreby, ale aj na zaplatenie voľnočasových aktivít či táborov pre deti. Avšak, v rámci jedného kalendárneho roka môžeme podporiť jednu rodinu s osamelým rodičom iba jeden raz. O rok sa však môže o pomoc uchádzať znovu.

Súčasťou žiadosti o finančný príspevok je vždy i čestné prehlásenie a odporúčanie od organizácie či inej inštitúcie (môžu to byť napríklad pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, škola alebo samospráva). To je pre nás mimoriadne dôležité preto, aby sme finančné prostriedky, ktoré získavame od našich darcov, prerozdelili transparentne a efektívne a aby sa dostali k deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. Všetky prijaté žiadosti od jednorodičov potom podrobne prehodnotí odborná komisia a pomoc im schváli Správna rada Nadácie pre deti Slovenska.

Okrem toho, od roku 2020 raz ročne podporujeme z prostriedkov verejnej zbierky aj organizácie, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Medzi našich grantistov patria napríklad Centrum Slniečko, n.o., ktoré už 22 rokov pomáha detským obetiam násilia, či organizácia Kolobeh života, ktorá organizuje víkendové terapeutické pobyty pre deti a ich ovdovelých rodičov. Podporili sme aj občianske združenie ICHTYS poskytujúce komplexný systém pomoci a prevencie jednorodičovským rodinám, či občianske združenie Brána do života, ktoré svoju pomoc a služby sústreďuje na matky samoživiteľky.

  • 2022

V roku 2022 sa nám, aj vďaka partnerom, donorom a súkromným darcom, podarilo pomôcť 394 jednorodičovským rodinám. Sto z nich dostalo jednorazový finančný príspevok 400 eur (spolu 40 000 eur). Väčšina z nich sa nachádza v krízovej životnej situácii a tento príspevok využili na nákup zimného oblečenia a potravín pre deti, hygienických potrieb a liekov. Financie však išli aj na vzdelávanie detí a ich školské pomôcky. Vďaka našim partnerom, Slovenskej sporiteľni a košickej rodinnej firme DUMAR, sme pred začiatkom školského roka 2022/2023 poslali 100 deťom zo 70 jednorodičovských rodín pomôcky do školy, ktoré si našli zabalené v novej školskej taške! Ďalších 150 jednorodičovských rodín dostalo pred Vianocami od Slovenskej sporiteľne 50-eurové poukážky na nákup potravín. Spoločnosť Pepco venovala iným 28 rodinám s jedným rodičom poukážky na nákup oblečenia vo svojich predajniach v hodnote 30 a 40 eur. Ďalších 16 rodín dostalo od DUMAR-u pod stromček spoločenské hry.

V roku 2022 sme prijali 646 správne vyplnených žiadostí jednorodičovských rodín s viac ako piatimi stovkami nezaopatrených detí. Deväťdesiat percent týchto rodín tvoria osamelé matky s deťmi, desať percent žiadostí prišlo od osamelých otcov. Najväčšia rodina, ktorá nás požiadala o finančný príspevok, má sedem členov (z toho šesť detí), najväčší podiel však tvorili jednorodičovské rodiny s dvoma deťmi (44 %).

Okrem toho sme sumou 55 870 eur podporili v júni 2022 sedem organizácií, ktoré pre jednorodičov a ich deti vytvárajú rôzne programy a služby, ktoré majú reálny vplyv na riešenie ich ťažkostí a pozitívne vplývajú na kvalitu ich života. Konkrétne ktoré organizácie získali grant, sa dozviete TU.

Gratulujeme agentúre Slovak & Friends a produkcii Protos Productions! Tento spot (video vyššie), ktorý pre nás pripravili, získal ocenenie Zlatý klinec v kategórii Film, Strieborný klinec v kategórii Craft a špeciálnu cenu od Slovenská sporiteľňa – Best Non Profit za najlepší neziskový projekt na Zlatom klinci. Pomohli nám ním poukázať na problematiku jednorodičovstva.
  • 2021

Aj v roku 2021 sme vďaka darcom, donorom a partnerom jednorazovým finančným príspevkom 400 eur podporili presne 100 jednorodičovských rodín (spolu 40 000 eur). Vďaka nášmu partnerovi Slovenskej sporiteľni dostalo pred Vianocami ďalších 150 jednorodičovských rodín, ktoré sa prihlásili do programu, poukážky na nákup potravín v hodnote 50 eur. Spoločnosť Pepco zase pomohla poukážkami v hodnote 100 eur na nákup zimného oblečenia vo svojich predajniach 12 rodinám v kritickej situácii. Nakoniec sme tak v roku 2021 pomohli 262 jednorodičom a ich deťom.

Okrem toho sme v júni 2021 sumou 74 767 eur podporili 13 organizácií a ich projekty zameriavajúce sa na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. Celý zoznam podporených projektov nájdete TU.

Ukážka príbehu jednej zo 488 žiadateľov a žiadateliek o finančný príspevok 400 eur z roku 2021.

Ukážka príbehu jednej zo 488 žiadateľov a žiadateliek o finančný príspevok 400 eur z roku 2021.

Dlhodobé ciele programu Hodina deťom (s jedným rodičom)

  • reagovať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, ktorí žijú v jednorodičovských rodinách a čelia ťažkým životným situáciám alebo chudobe a sociálnemu vylúčeniu (podpora vzdelávania, mimoškolských a voľnočasových aktivít, rozvoj talentu)
  • reagovať na potreby detí, mladých ľudí a jednorodičovských rodín v ohrození, sanácia dôsledkov krízovej situácie u cieľových skupín (napríklad z dôvodu násilia v rodine, zneužívania alebo iných sociálno-patologických javov)
  • podporovať preventívne aktivity zamerané na predchádzanie krízovým situáciám jednorodičovských rodín, vytváranie systémových riešení a budovanie podpornej siete pre ohrozené cieľové skupiny (rôzne formy psychologického poradenstva a pomoci, právneho poradenstva pre rodičov, odbornú pomoc pri sanácii rodín)

Oblasti, v ktorých by sme chceli byť v budúcnosti s týmto programom aktívni:

Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom z jednorodičovských rodín a pomoc osamelým rodičom

  • prevencia vzniku krízových situácií, najmä v oblasti priameho ohrozenia a násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v rodine
  • podpora programov zameraných na predchádzanie chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí, mladých ľudí a ich rodín
  • podpora inklúzie detí a mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení, vylúčení a ohrození, v rozličných oblastiach života

Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb pre jednorodičovské rodiny

  • poskytovanie podporných služieb pre jednorodičovské rodiny v kríze
  • prinášanie inovácií a systémových opatrení na pomoc jednorodičovských rodín

Jednoducho povedané, chceme systematicky a dlhodobo pracovať na zmene v životoch týchto detí a ich rodičov. Okrem jednorazového príspevku im chceme poskytovať dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Aj vy nám s tým môžete pomôcť. Ďakujeme.

Do verejnej zbierky Hodina deťom môžete prispieť kedykoľvek a akoukoľvek sumou jednorazovo alebo pravidelne, alebo poslaním prázdnej SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá. Niečo zaujímavé určite nájdete aj na našom e-shope. No a pri krabičkovej zbierke v uliciach sa opäť stretneme už tento rok vo štvrtok 21. marca po celom Slovensku.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.