Programy Regionálne centrum podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno

Regionálne centrum podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno

pomoc učiteľom a školám pri presadzovaní zmien školského systému, nových vzdelávacích politík a štandardov

Prejsť na web programu ➞

Dokumenty

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora – pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení či nových vzdelávacích štandardov – je kľúčové, aby učitelia tieto zmeny pochopili, osvojili si ich a predovšetkým, aby ich začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu je cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU).

Nadácia pre deti Slovenska má od školského roka 2022/2023 v kompetencii 1 centrum v Banskobystrickom kraji pre okresy Banská Bystrica a Brezno. V rámci neho budeme koordinovať, školiť a podporovať najmä svojich mentorov, aby tí mohli čo najefektívnejšie pomáhať pedagógom a vedeniu základných škôl v regióne. V RCPU Banská Bystrica – Brezno bude postupne pôsobiť 10 mentorov.

Hlavné ciele vytvorenia siete Regionálnych centier podpory učiteľov:

  1. vytvorenie regionálnych multisektorových partnerstiev (školy, samosprávy, mimovládne organizácie, podniky) na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania v každodennej praxi a v procese celoživotného profesijného rozvoja
  2. podpora profesionálnej prípravy pedagogických lídrov v regiónoch
  3. zabezpečenie podpory pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

RCPU aktuálne poskytujú svoje služby bezodplatne výlučne základným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení, ktoré zas poskytujú vzdelávanie prevažne financované štátom (školné platia napríklad rodičia, komerčné príjmy školy nesmú presiahnuť 50 % objemu celkových ročných nákladov školy).

Kontakt

Otázky týkajúce sa Regionálneho centra podpory učiteľov v Banskobystrickom kraji adresujte našim kolegyniam:  

Časový plán vzniku regionálnych centier

  • šk. rok 2021/2022 – 1. septembra 2021 začali fungovať prvé dve regionálne centrá v rámci pilotného projektu – jedno pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice.
  • šk. rok 2022/2023 – svoju hlavnú činnosť oficiálne začne spolu 16 regionálnych centrier
  • šk. rok 2023/2024 – v pláne je otvoriť ďalších 16 regionálnych centier
  • šk. rok 2024/2025 – v pláne je otvoriť ďalších 8 centier (spolu by ich tak malo byť 40)

Financovanie

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).

Súhrnné informácie o Regionálnych centrách podpory učiteľov nájdete na stránke MŠVVaŠ SR TU.

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.