Programy Akreditované inovačné a aktualizačné vzdelávanie

Akreditované inovačné a aktualizačné vzdelávanie

Ponuka akreditovaného inovačného a akreditovaného aktualizačného vzdelávania na školský rok 2023/2024

Nadácia pre deti Slovenska ponúka v školskom roku 2023/24 akreditované inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov a akreditované aktualizačné vzdelávanie v témach zameraných na podporu inkluzívnej klímy v školách.

Zapojte Nadáciu pre deti Slovenska do vzdelávacieho procesu vo vašej škole a zmeňte s nami jej atmosféru. Vzdelávania s nami sa môže zúčastniť až 20 zástupcov a zástupkýň vašej školy naraz! Ak máte o toto vzdelávanie záujem vyplňte do 15. januára 2024 tento formulár záujmu a my vás budeme kontaktovať s kompletnou ponukou termínov. 

Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie pod číslom 3/2023 – IV do 18. januára 2028. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačný príplatok za profesijný rozvoj 3 %.

Prečo sa venujeme inkluzívnemu vzdelávaniu?

Od septembra 2018 podporujeme konštruktívnu debatu o inkluzívnom školstve na Slovensku v oblasti vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl. V septembri v roku 2020 sme do diskusie pripojili aj zástupcov a zástupkyne zriaďovateľov materských škôl, Centrá včasnej intervencie, Centrá poradenstva a prevencie (CPP), ale aj rodičov, zamestnancov a zamestnankyne materských škôl. Cieľom našich vzdelávacích programov je začleňovať do procesu vzdelávania, od materských škôl až po základné školy, všetky deti. Či už majú fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenie alebo bariéry, ktorým čelia. Účastníci a účastníčky získajú počas vzdelávania potrebné vedomosti a schopnosti v oblasti začleňovania detí so špecifickými potrebami do škôl. Navyše, naše lektorky im ponúknu nástroje na zlepšenie a skvalitnenie prostredia školy tak, aby bola pripravená na príchod každého dieťaťa. Hľadáme také školy, ktoré považujú rozvoj inkluzívnych hodnôt za svoju prioritu a veria, že všetky deti majú právo vyrastať v priateľskom kolektíve svojich rovesníkov a rovesníčok, a získavať v ňom cenné skúsenosti a zručnosti do ďalšieho života.


Lektorky akreditovaného vzdelávania

Školiteľkami nášho vzdelávania sú skúsené odborníčky s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania tém zameraných na podporu rozmanitosti žiakov v školách a triedach, prevenciu a riešenie konfliktov či šikany, vyučovanie detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu v škole či aktivity a správanie vplývajúce na celkovú atmosféru v škole.

Mgr. art. Maša Bartko

Maša vyštudovala filmovú scenaristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, špeciálnu pedagogiku zas študovala na Univerzite Karlovej v Prahe. Na jednej bratislavskej základnej škole pôsobila ako pedagogická asistentka. Dnes je okrem iného lektorkou kurzu Efektívne rodičovstvo, absolvovala aj Komenského inštitút a ovláda filiálnu terapiu (terapia hrou). Pracuje tiež s metódou FIE (metóda inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina). Ako externá lektorka vzdeláva asistentov podpory zdravia z marginalizovaných rómskych komunít a túži po tom, aby boli pedagogickí asistenti a asistentky pre ostatných v škole rovnocennými partnermi vo vzdelávacom procese.

PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD.

Miška vyštudovala učiteľstvo biológie a chémie pre 2. stupeň základných škôl, svoje doktorandské štúdium zas orientovala na vzdelávanie dospelých. Nejaký čas pôsobila ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na vzdelávanie učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale skúsenosti s prácou má aj z biznis sektora (oblasť ľudských zdrojov). Aktuálne pôsobí ako lektorka, koučka, mentorka a konzultantka. Jej srdcovou témou je zážitkové resp. experienciálne učenie (zážitkové učenie). Miška verí, že vzdelávanie a rozvoj musia byť postavené na vzájomnom partnerstve a rešpekte. Pre účastníkov a účastníčky vzdelávaní chce byť vždy v pozícii sprievodkyne.

Mgr. Lucia Kubíny

Lucia vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe. Potom pracovala ako pedagogická asistentka a školská špeciálna pedagogička. Aktuálne pôsobí ako lektorka v rôznych organizáciách, ktoré sa venujú podpore rešpektujúceho a inkluzívneho vzdelávania od raného veku až po dospelosť. V oblasti vzdelávania sa venuje najmä témam rešpektujúcej komunikácie, spolupráce v tíme a práce s bariérami, ktorým deti v rámci vzdelávacieho procesu čelia.

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Miška absolvovala štúdium psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci a štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako školská psychologička, psychoterapeutka a supervízorka. Ako lektorka sa venuje najmä ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Má za sebou aj psychoterapeutický výcvik Gestalt a dvojročný supervízny výcvik. Okrem toho 15 rokov pracovala ako vysokoškolská učiteľka na Katedre psychológie, kde pripravovala do praxe budúcich psychológov, psychologičky aj učiteľov a učiteľky. Je tiež certifikovanou trénerkou Metódy Dr. Sindelar na nápravu deficitov čiastkových funkcií a lektorkou Kurzu efektívneho rodičovstva.

Mgr. Mária Baltesová

Mária vyštudovala špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dnes pôsobí ako školská špeciálna pedagogička, koordinátorka inkluzívneho vzdelávania a školského podporného tímu v škole, kde pracuje. Je držiteľkou titulu Provider (9/2019) v odbornom výcviku Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program. Absolvovala výcvik v psychoterapeutických metódach biofeedback a neurofeedback. Pri práci využíva aj poznatky z tréningu fonematického uvedomovania D.B Eľkonina, Sindelar diagnostiku (tréning čiastkových funkcií), Sfumato metódu (splývavé čítanie), Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE Štandard 1) a programy KUPOZ, KUMOT a KUPREV. Okrem toho pravidelne koordinuje grantové a grantovo-vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj škôl a aktuálne potreby detí pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania v školách.


Inovačný vzdelávací program: Škola inkluzionistov   

 • deadline na prihlásenie sa je 15. január 2024
 • cena: 3 000 € (suma zahŕňa konzultácie termínov a koordináciu lektorov, 5 prezenčných blokov priamo v škole, 4 online bloky, kontrolu 2 dištančných úloh, záverečnej práce a účasť komisie na záverečnej skúške)
 • rozsah: 50 hodín, s možnosťou získať príplatok 3 % za profesijný rozvoj 
 • forma: 25 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne (vrátane záverečnej skúšky)
 • termín: október 2023 – jún 2024

*Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3-percentný príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 Zákon č. 553/2003 Z. z. môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Škola inkluzionistov je vzdelávací program zameraný na rozvoj a podporu rozmanitosti vo vzdelávaní na prvom a druhom stupni základných škôl. Prajeme si, aby školy dokázali pracovať so všetkými svojimi žiakmi a žiačkami, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenia. Preto ponúkame vzdelávací program na mieru každej škole so záujmom o podporu rozmanitosti všetkých jej žiakov, žiačok, pedagogickému aj nepedagogickému zboru.

Obsah vzdelávania programu Škola inkluzionistov

Účastníci a účastníčky tohto programu si počas ročného vzdelávacieho kurzu osvoja základné významy pojmov integrácia, segregácia a inklúzia. Pracujú s inkluzívnymi hodnotami, tvoria inkluzívnu kultúru školy, učia sa rešpektujúcej komunikácii, pracujú s predsudkami a scitlivovaním seba i prostredia. Veľký dôraz kladieme aj na spoluprácu v učiteľskom tíme, pomenovanie kompetencií a princípy spolupráce, či už v rámci školy alebo s externými partnermi – zriaďovatelia, organizátori voľnočasových aktivít a mimovládne organizácie s vplyvom na vzdelávací proces.

 • Spolupráca s rodičmi a klíma v triede i v škole

Neoddeliteľným prvkom vzdelávania žiakov a žiačok sú rodičia. Interakcia s nimi je často priestorom, ktorý si vyžaduje veľa starostlivosti, času a energie. Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu preto získajú rôzne postupy a odporúčania, ako s rodičmi efektívne spolupracovať, najmä vďaka vopred pripraveným kazuistikám. Počas vzdelávania sa budeme venovať aj kľúčovým stavebným kameňom optimálnej psychosociálnej klímy v triede a v škole, najmä však vzťahom medzi žiakmi a žiačkami, učiteľmi, učiteľkami a rodičmi. Pozornosť venujeme aj prevencii šikanovania, scitlivovaniu detí a pedagógov voči útočnému a agresívnemu správaniu, ale aj najčastejším typom konfliktov v školách, ktoré vznikajú nielen medzi deťmi navzájom. Prostredníctvom riešenia modelových situácií sa naučíme identifikovať zdroje konfliktu, odlíšiť záujmy a potreby oboch strán, určiť o akú fázu konfliktu sa jedná a navrhnúť vhodné riešenie. 

 • Zážitkové učenie a rozmanitosť žiakov

Pomocou zážitkových aktivít si zas účastníci a účastníčky vzdelávania vyskúšajú, aké je to čeliť rozličným bariéram v školskom prostredí a precvičia si stratégie, ktoré možno využiť pri práci v inkluzívnej triede. Cieľom je, aby sa na rozmanitosť v triede nepozerali ako na komplikáciu, ale ako na bohatý a inšpirujúci zdroj. Naučia sa upravovať a tvoriť nové texty v dizajne Easy to read a osvoja si efektívne edukačné stratégie v kontexte vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Priučia sa však aj starostlivosti o seba a nebude chýbať čo to ani o prevencii pred vyhorením. Veľmi dôležitou témou v školách je vyjasnenie odpovede na otázku, kto je pedagogický asistent/pedagogická asistentka? Dopyt po kvalitných asistentoch a asistentkách je stále vyšší, avšak aby boli v školách skutočne užitoční a efektívni, je dôležité, aby ich kolegovia a kolegyne poznali akýsi návod na použitie asistenta/asistentky v každodennej praxi. Účastníkov a účastníčky vzdelávania preto učíme pomenovať a odstrániť bariéry, ktoré im prekážajú pri vzájomnej spolupráci a zároveň nastaviť si spoluprácu do budúcna pre vzájomnú spokojnosť dospelých aj detí.

Vzdelávanie je určené pre učiteľský kolektív školy, ktorý môžu tvoriť:

 • učiteľ/ učiteľka prvého a druhého stupňa základnej školy
 • vychovávateľ/ vychovávateľka
 • školský špeciálny pedagóg/ školská špeciálna pedagogička
 • pedagogický asistent/ pedagogická asistentka
 • školský psychológ/ školská psychologička
 • kariérový poradca/ kariérová poradkyňa
 • liečebný pedagóg/ liečebná pedagogička
 • sociálny pedagóg/ sociálna pedagogička
 • terénny špeciálny pedagóg/ terénna špeciálna pedagogička

Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.


Aktualizačné vzdelávanie pre základné školy

 • deadline na prihlásenie sa je 15. január 2024

UKOTVENIE INKLÚZIE

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: pochopenie a prijatie inkluzívnych hodnôt ako základ pre rešpektovanie rozmanitosti a inkluzívnej kultúry v triede i škole
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky získajú základné významy pojmov integrácia, segregácia či inklúzia a princípy ich aplikovania priamo v škole. Spoznajú rešpektujúcu komunikáciu, hĺbku práce s predsudkami a vyskúšajú si scitlivovanie dôležitých aktérov a aktérok školy smerom k rozmanitosti všetkých detí.

SPOLUPRÁCA V TÍME I

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: pomenovanie kompetencií a zodpovedností asistentov a asistentiek, učiteľov a učiteliek, odborných zamestnancov a zamestnankýň, ďalších členov a členiek školského tímu a predstavenie princípov ich efektívnej spolupráce
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky si osvoja princípy efektívnej spolupráce a zadefinujú si zodpovednosť jednotlivých aktérov a aktérok vzdelávacieho procesu v školách. Na praktických príkladoch si vyskúšajú neodmysliteľnú úlohu každého jedného z nich. Či už ide o školský podporný tím alebo samotných pedagógov, pedagogičky a ich spoluprácu s nepedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami. Zodpovednosť za edukačný rozvoj v školách má pedagóg/pedagogička, ale za výchovu žiakov a žiačok sú zodpovední všetci zamestnanci a všetky zamestnankyne školy.

SPOLUPRÁCA V TÍME II

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: špecifikovanie aktérov a aktérok vzdelávania širšej komunity školy – zriaďovatelia, rodičia, mimovládne organizácie a nastavenie vzájomnej spolupráce pri podpore rozmanitosti
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa spoločne zamerajú na piliere spolupráce školy a jej externých aktérov a aktérok, či spôsoby efektívneho oslovenia rodičov a širšej komunity školy – dôležitých externých subjektov podporujúcich vzdelávanie a rozvoj detí. V závere účastníci a účastníčky spoznajú dôležitosť vťahovania školy do života mesta či obce a naopak.

KLÍMA V TRIEDE

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: identifikácia kľúčových stavebných kameňov optimálnej psychosociálnej klímy v triede a škole, špecifikácia vzťahov medzi žiakmi a žiačkami, učiteľmi a učiteľkami, a rodičmi
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa oboznámia s rôznymi metódami diagnostikovania klímy v triede, ako aj s metódami budovania a rozvíjania pozitívnej klímy (rozvoj životných zručností, ranné kruhy, a podobne). Spoznajú dôležitosť prevencie šikanovania a scitlivovania detí a pedagógov, pedagogičiek k útočnému a agresívnemu správaniu. V závere si osvoja aktivity na zmiernenie napätia medzi deťmi a postupy riešenia prípadov šikanovania.

RIEŠENIE KONFLIKTOV

 • rozsah: 4 hodiny (online)
 • cena kurzu: 350 € (4-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: poznávanie a riešenie najčastejších typov konfliktov v školách, medzi žiakmi a žiačkami navzájom, ale aj medzi deťmi, rodičmi a učiteľstvom, s využitím overených metód
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa prostredníctvom riešenia modelových situácií naučia identifikovať zdroje konfliktu a odlíšiť záujmy oboch strán. Osvoja si rôzne overené a efektívne spôsoby riešenia konfliktov pre prax v základných školách. Budú tiež schopní samostatne určiť, o akú fázu konfliktu sa jedná a následne navrhnúť vhodné riešenie.

REFLEXIA VLASTNÝCH KAPACÍT

 • rozsah: 4 hodiny (online)
 • cena kurzu: 350 € (4-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: reflektovanie vlastných vnútorných zdrojov jednotlivcov a jednotlivkýň, ktorých cielené dopĺňanie pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia a iným náročným psychickým stavom
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú efektívne techniky zmierňovania stresu, paniky a úzkosti prostredníctvom desiatich tém (vďačnosť, láskavosť, vzťahy, neporovnávanie sa, optimizmus, spiritualita, zdravý životný štýl, odpustenie, ciele, flow). Osvoja si jednoduché metódy a nástroje, ako dané témy alebo oblasti rozvíjať a podporovať. Okrem iného si vyskúšajú nenáročné relaxačné techniky, ktoré môžu využiť pre seba, ale aj v rámci práce v školách.

VYUČOVANIE OČAMI DETÍ S ŤAŽKOSŤAMI V UČENÍ

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: prijatie rozmanitosti v triede ako bohatý a inšpiratívny zdroj, nie ako komplikáciu
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú, prostredníctvom základných informácií o neurodiverzite, dôležitosť zvýšenej miery podpory pre každého jedného žiaka/ žiačku v určitom momente jeho/ jej vzdelávacieho procesu. Pomocou zážitkových aktivít si vyskúšajú, aké je to čeliť rozličným bariéram v školskom prostredí a precvičia si stratégie, ktoré možno využiť pri práci v triede.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: osvojenie si rešpektujúcej komunikácie a partnerstva medzi školou a rodičmi
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Interakcia s rodičmi detí je často priestorom, ktorý si zo strany školy vyžaduje veľa starostlivosti, času a energie. Napriek tomu je tiež priestorom, z ktorého pramení mnoho nespokojnosti a frustrácie na oboch stranách. Účastníci a účastníčky si vyskúšajú kroky, ktoré podporujú rešpektujúcu komunikáciu a partnerstvo medzi školou a rodičmi. V skupinách si zanalyzujú prostredníctvom rolových hier rôzne overené postupy.

EASY TO READ

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne/online)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: poznávanie umenia upravovať a tvoriť ľahko čitateľné texty v dizajne Easy to read
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky si osvoja zmysel a postup tvorby ľahko čitateľného textu a spoznajú históriu vzniku inkluzívneho dizajnu. Na príkladoch textov z verejnej správy poukážu v skupinách na rozdiely medzi pôvodným a upraveným textom. Vyskúšajú si používanie fontu Sans forgetica určeného na uľahčenie zapamätávania s ukážkami normatívu písaného písma. Na záver si vyskúšajú spôsob úpravy zadaného textu do podoby Easy to read textu.

EFEKTÍVNE VZDELÁVACIE TECHNIKY

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne/online)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: identifikovanie efektívnych edukačných metód pre školu a ich osvojenie
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú príklady lokálnych aj zahraničných efektívnych edukačných techník, ako sú responzívne vyučovanie, diferencovaný prístup, RAU alebo lenivý učiteľ a podobne. Škola zas získa odporúčania na efektívne edukačné stratégie na mieru žiakom, žiačkám a ich potrebám. Želaný efekt dosiahneme prostredníctvom diskusie s pedagogickými a odbornými zamestnancami a zamestnankyňami školy o edukačných technikách, ktoré oni považujú za efektívne v kontexte vzdelávania žiakov a žiačok z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktualizačné témy pre jednotlivcov

 • deadline na prihlásenie sa je 15. január 2024

ASISTENT/ ASISTENTKA A SPOLUPRÁCA V TRIEDE

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 40 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: ujasnenie si pozície pedagogického asistenta/ asistentky v škole a jeho/ jej kompetencií, doplnené o návody na efektívnu spoluprácu s ostatnými aktérmi a aktérkami vzdelávania v školách
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky nájdu vďaka tomuto kurzu odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa pozície pedagogického asistenta/ asistentky v škole a v kolektíve. Spoznajú všetky dôležité postupy pre efektívnu spoluprácu pedagogického zboru a pedagogických asistentov/ asistentiek v triede i v škole. A spolu s našimi lektorkami pomenujú a odstránia najčastejšie bariéry, ktoré prekážajú v ich vzájomnej spolupráci.

MANAŽMENT ŠKOLY

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 40 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: prijatie a pochopenie úlohy manažéra/ manažérky v škole s praktickými návodmi na komunikáciu, spoluprácu a riešenie konfliktov nielen v učiteľskom kolektíve
 • cieľová skupina/kategória: riaditelia, riaditeľky, zástupcovia a zástupkyne škôl
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú, čo znamená inklúzia a rešpektovanie potrieb všetkých aktérov a aktérok vzdelávania v rámci školy z pohľadu manažmentu. Osvoja si základné pojmy inkluzívnej komunikácie a špecifikujú miesto podporného tímu v škole. Vyskúšajú si aktivity zamerané na efektívne fungovanie úspešného tímu a získajú možnosť diskutovať s kolegami a s kolegyňami z praxe. Spolu s našimi lektorkami objavia inkluzívne hodnoty školy a ich praktické využitie pri práci s učiteľským kolektívom a s celkovou atmosférou v škole. Keďže pre manažéra a manažérku školy je veľmi dôležitá vnútorná motivácia a schopnosť angažovať ľudí, účastníci sa naučia nenásilne motivovať a podporovať vnútornú motiváciu aj u svojich kolegov a kolegýň. Absolventi a absolventky tohto programu by mali prijať participáciu ako nástroj na podporu inklúzie v škole, a teda pretaviť podporu k spolupráci a spoločnú snahu na zmenách do dlhodobého vplyvu na klímu školy.

Aktualizačné témy pre materské školy

 • deadline na prihlásenie sa je 15. január 2024

UKOTVENIE INKLÚZIE, SPOLUPRÁCA V TÍME, SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 • rozsah: 10 hodín (8 hodín prezenčne, 2 hodiny dištančne)
 • cena kurzu: 1 220 €
 • hlavný cieľ: poznávanie témy spolupráce so zriaďovateľskými organizáciami materských škôl na Slovensku a spolupráce s rodičmi (prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi a vychovávateľkami detí), vnímanie dôležitosti kooperácie s týmito aktérmi a aktérkami s použitím praktických príkladov podpory materskej školy
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky predprimárneho vzdelávania, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa dozvedia, aké sú možnosti materskej školy a samosprávy v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Osvoja si inkluzívne hodnoty ako základ pre rešpektovanie rozmanitosti a inkluzívnej kultúry. Na vlastnej koži spoznajú rešpektujúcu komunikáciu a dozvedia sa, čo so sebou prináša práca s predsudkami a scitlivovanie prostredia i seba. Pomenujú spoločne základné piliere spolupráce a kompetencie jednotlivcov v školskom tíme. Následne si vyskúšajú efektívnu komunikáciu, princípy spolupráce a partnerstva s rodičmi či kroky na podporu rešpektujúcej komunikácie. Na záver si v skupinách rozoberú prostredníctvom rolových hier špecifické postupy spolupráce a komunikácie v procese vzdelávania.

ASISTENT/ ASISTENTKA V ŠKOLE, ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ, MODELOVÝ TÝŽDEŇ

 • rozsah: 10 hodín (8 hodín prezenčne, 2 hodiny dištančne)
 • cena kurzu: 1 220 €
 • hlavný cieľ: sprehľadnenie aktivít podporujúcich rešpekt k rozmanitosti a efektívnejšiu tvorbu mozgovo-súhlasného prostredia, osvojenie si postupov na rozvoj efektívnej spolupráce s pedagogickým asistentom/ asistentkou
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky predprimárneho vzdelávania, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
 • Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú princípy spolupráce učiteľov, učiteliek s asistentami a asistentkami v triedach. Predstavíme im odporúčania na účinné pomenovanie a odstránenie bariér, ktoré im prekážajú vo vzájomnej spolupráci. Naučia sa nastaviť spoločné formy učenia pre spokojnosť všetkých – učiteľov a učiteliek, asistentov a asistentiek, aj detí. Získajú aj potrebné vedomosti a schopnosti v oblasti začleňovania detí so špecifickými potrebami do materských škôl. Naše lektorky im ponúknu nástroje na zlepšenie a skvalitnenie prostredia materskej školy tak, aby bola pripravená na príchod každého dieťaťa. Súčasťou vzdelávania sú praktické metodické materiály použiteľné v každodennej praxi v materskej škole.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.