Programy Spojme hlavy!

Spojme hlavy!

Podpora novej generácie mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú.

Komplexný vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku 15-25 rokov, ktorí chcú zlepšiť svoje okolie.

Ročný vzdelávací program pozostáva z:

  • 3 školení
  • 1 letnej školy
  • Podpory mentorov z celého Slovenska a rôznych zameraní
  • Finančnej podpory pre vlastný absolventský projekt do výšky 500 eur
  • Siete podobne aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska

Cieľ programu

Cieľom programu je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.

Obsah školiacich aktivít

  • rozvoj líderského potenciálu a osobnostno-sociálnych kompetencií (tzv. životných zručností), 
  • porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej, práce s komunitou a vťahovaní ľudí do spolupráce pre spoločné dobro,
  • tvorba a realizácia malých komunitných aktivít a projektov,
  • oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe komunitných aktivít z celého Slovenska.

Lektori a mentori

Lektormi programu sú pracovníci a spolupracovníci Nadácie pre deti Slovenska. Medzi jednotlivými školeniami účastníci programu pracujú na konkrétnych zadaniach, ktoré súvisia s obsahom školení, pomáhajú im lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby a sú základom pre vlastný absolventský projekt, ktorý má riešiť konkrétnu situáciu u nich doma a zapojiť do jeho realizácie členov komunity. 

Účastníkom programu sa venujú mentori, ktorými sú skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska z rozličných oblastí ako práca s deťmi a mládežou, komunitné aktivity, kultúra, šport, verejné priestory a iné. Účastníci programu tak majú možnosť konzultovať svoje aktivity a projekty s niekým, kto pozná ich región i niekým, kto sa prakticky venuje oblasti ich záujmu. 

Karin Andrášiková

Je terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice. Od roku 2011 sa venuje práci s mládežou, rodinami a komunitami zo sociálne znevýhodneného ale aj sídliskového prostredia. Stojí spoločne so svojimi kolegami a kolegyňami za projektom Starej jedálne, komunitno-mládežníckeho centra v Rači v Bratislave. Má vyštudovanú sociálnu prácu a psychológiu so zameraním na arteterapiu.

Andrea Kosírová Hugáňová

Vyštudovala sociálnu prácu v Nitre a už viac ako 15 rokov sa venuje profesii sociálnej pracovníčky. Zameriava sa najmä na poradenstvo a prácu s ľuďmi, ktorí sa správajú rizikovo (ako napr. užívatelia drog a pod.). Robila projektovú manažérku pre Nitriansku komunitnú nadáciu a aktuálne pôsobí ako programová manažérka pre Združenie STORM a pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Teší ju, keď ľudia okolo nej pozerajú na problémy skôr ako na výzvy a hľadajú kreatívne riešenia a pritom nestrácajú zmysel pre humor.

Peter Kulifaj

Od roku 2004 pôsobí v organizácii Mládež ulice. Dlhé roky sa venoval priamej práci s mladými ľuďmi. Participoval na rozbehu viacerých terénnych nízkoprahových programov organizácie, isté obdobie bol predsedom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti sa okrem iného zameriava aj na manažment procesov v organizácii, časový manažment či nastavovanie udržateľného financovania aktivít. Jeho práca ho stále baví a veľmi rád sa bude podieľať na uskutočňovaní vašich nápadov.

Dávid Lupták

Spoluorganizuje medzinárodné stretnutie parkouristov v Banskej Bystrici s názvom Parkour Meeting Banská Bystrica, s ktorým sa niekoľkokrát zapojil do grantových výziev O2 Think Big (O2, Nadácia Ekopolis, NDS) či YouthBank MaGNeT (Komunitná nadácia Zdravé mesto). Pomáhal aj ako lektor v rámci projektu O2 Think Big School vymýšľať mladým nové nápady. Je zanietený dobrovoľník a v práci s dobrovoľníkmi sa angažuje prevažne na bežeckých podujatiach v regióne Banskej Bystrice.

Jana Pavlíková

Je absolventkou odboru Ekológia lesa a jej doménou je rozmanitosť. Venujem sa ochrane prírody, krajiny a životného prostredia. Začínala zachraňovaním stromov v meste pred výrubmi, ochranou a záchranou chránených živočíchov v blízkosti ľudí, venovala sa ochrane riek proti výstavbe malých vodných elektrární a iných stavieb v rozpore so záujmami prírody. Vyzná sa v procesoch povoľovania všelijakých stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie. Tiež vie poradiť pri plánovaní verejných priestranstiev alebo pri pripomienkovaní územných plánov a ovplyvňovaní toho, ako bude vyzerať vaše mesto, dedina. Je aktívna cyklistka a propaguje tento typ dopravy. Okrem toho sprevádza turistov po Slovensku, stará sa o jedno dieťa a štyroch psov. 

Mária Radváková

Skúsenosť v logistike a IT sektore ju priviedla k štúdiu medzinárodných vzťahov a následne k práci humanitárnej pracovníčky v Tanzánii, Pakistane, Afganistane, Gruzínsku, na Ukrajine a v Grécku. V súčasnosti sa v rodnom Humennom venuje posilňovaniu občianskej spoločnosti, advokácii participácie občanov na rozhodovaní o veciach verejných, je konzultantkou pre neziskové organizácie, mentorkou a členkou mestskej komisie mládeže a tretieho sektora. Svoje skúsenosti s komunitami zúročuje aj v rámci pomoci malým obciam do 50 obyvateľov. Všetky sú jej srdcu blízke, tá naj je však pre ňu obec Oľšinkov v okrese Medzilaborce, kde má svoje korene a pobočku Coworkingu Švejkova štreka. Leží jej na srdci budúcnosť malých obcí, o ktorých je presvedčená, že prežijú, budúcnosť mesta Humenné a celej našej spoločnosti. Verí v mládež.

Ivan Siláči

Ako dobrovoľník a aktivista začal pôsobiť v roku 2011. Od začiatku mu inšpiráciou boli všetci aktívni, ktorí veria, že sa oplatí ostať na Slovensku a v regióne z ktorého pochádzajú. Hlavnou motiváciou zas túžba aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt sa venuje tvorbe verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miesta a zapájania komunity do plánovacích procesov. Spolupracuje s mestami a obcami na Slovensku nielen ako tvorivý architekt ale aj ako konzultant strategických plánov a metodík. Vedie občianske združenie YOUNG FOLKS LC.

Marianna Stančoková

Zakladateľka Občianskeho združenia RosArt, ktoré sa aktívne venuje rozvoju kultúrnej, umeleckej a komunitnej klímy v Ružomberku a v jeho okolí. Združenie prevádzkuje aj Ružomberské divadlo RosaThea a Divadelné štúdio RosArt, v ktorom Marianna pôsobí ako režisérka a dramaturgička. Jej vášňou je divadlo, rada realizuje najrôznejšie nápady (Zóna bez peňazí, konverzačný klub španielskeho jazyka HispanofilClub, divadelné a literárne workshopy, lampiónové sprievody a pod.), učí sa všetko nové, pláva, veľa sa smeje – je dospelák v koži tinedžéra.

Viktor Teru 

Aktuálne pracuje ako národný facilitátor medzinárodnej nadácie Roma Education Fund na Slovensku a pôsobí ako poradca pani prezidentky SR v poradnom orgáne pre menšiny, kde zastupuje rómsku národnostnú menšinu. Niekoľko rokov pôsobil ako mentor, tréner neformálneho vzdelávania, venoval som sa sociálnym témam, aktivizmu a fundraisingu, ale jeho srdcovkou je stále práca s mládežou. Je spoluorganizátorom niekoľkých mládežníckych výmenných programov, kde mal možnosť zoznámiť sa mladými ľuďmi z celej Európy. Ovláda štyri jazyky a rád robí nové veci, ktoré ho môžu obohatiť a rozvíjať.

Péter Urbán

Je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie TANDEM, vyštudoval pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore nemecký jazyk a história, doktorát získal z germanistiky. Do roku 2017 pôsobil na Univerzite Komenského. Dnes je jeho hlavným zamestnaním organizácia TANDEM, kde pôsobí ako tréner, kouč a mediátor. Je otcom dvoch chlapcov. Pochádza z Gemera, maturoval na fiľakovskom gymnáziu, teraz žije v Komárne. Má rád ľudí, knihy a futbal. V takomto poradí. Táto veta mu veľakrát chodí po rozume: If you want to be happy, be. V tomto chce pomôcť aj druhým. Aby našli svoje šťastie. Myslí si, že k nemu vedie cesta sebapoznania.

Finančná podpora pre tvoj projekt

Súčasťou programu je finančná podpora pre realizáciu vlastného malého komunitného projektu do výšky 500 eur. Účastníci programu tak majú možnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi prostredníctvom svojho absolventského projektu a reálne pomôcť vo svojej obci alebo meste nejaké veci zmeniť alebo dať do pohybu miestnu komunitu. 

Vzhľadom k tomu, že program bude mať tri ročníky, jeho absolventi majú možnosť nadväzovať kontakty, inšpirovať sa, či vytvárať ďalšie spoločné projekty prostredníctvom letných alumni škôl, kde sa budú postupne všetci absolventi stretávať. 

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Kalendár

21-23
jan

Školenie programu Spojme hlavy

Školenie pre mladých občianskych aktivistov. Tentokrát s témou Tvorba a realizácia projektov.